برگزاري دوره: كلاس هر درس در محل دانشكده مربوطه و همراه با دانشجويان آن درس (محصل در رشته اصلی) برگزار خواهد شد.

     • طول دوره: حداكثر6 نيمسال تحصيلي (هر نيمسال 3 تا 6 واحد درسي) - طول دوره مجاز براي اتمام دوره رسمي براي اين دسته از دانشجويان يك نيمسال بيشتر خواهد بود