اين دوره برای دانشجويان امکان تحصيل و کسب مهارت بيشتری را فراهم می‌نمايند.

     • محدوديت تعداد واحدهای دوره کارشناسی، عملاً باعث شده تا فارغ‌التحصيل دوره کارشناسی در بسياری از رشته‌ها فاقد تخصص لازم برای ورود به محيط کار باشد. دوره‌ه‌های مهارت آموزی که بر مبنای تجارب ارزشمند اساتيد هر گروه طراحی و مورد بازبينی قرار خواهند گرفت و فرصتی مغتنم را برای دانشجويان برای تسلط بيشتر بر مباحث کاربردی فراهم می‌نمايد.