شرط ورود به اين دوره ها (دروس پيش‌نياز گذرانده شده، رشته‌های مجاز به ثبت نام، ظرفيت هر دوره و ...) از سوی گروه ذيربط اعلام می‌گردد.