کالج دانشگاه فردوسی مشهد

(دفتر مرکزی)

 

نشانی: مشهد - پرديس دانشگاه فردوسی مشهد- ساختمان آموزش - اتاق‌های  144 و 145

ریاست کالج دانشگاه: دکتر هادی اعظمی / تلفن تماس: 38802532 - 051

کارشناس مسئول کالج دانشگاه:

کارشناسان کالج دانشگاه: جواد جهانگین • تلفن تماس: 38802258 - 051 | پوریا نوزری • تلفن تماس: 38802385 - 051

نمابر کالج: 38807000 - 051

نشانی الکترونيکی کالج: http://college.um.ac.ir

پست الکترونیکی کالج:

 

مرکز زبان‌های خارجی کالج دانشگاه فردوسی مشهد

 

 نشانی: مشهد - بلوار احمدآباد - خیابان رضا - بین رضا 21 و 23

مدیر مرکز: دکتر مریم سادات طباطبائیان

امور عمومی: آقای میرزایی / تلفن تماس 38804332 - 051

مسئول دفتر زبان انگلیسی کالج دانشگاه: محمد ضابط نیا / تلفن تماس 38804335 - 051

کارشناسان پذیرش و ثبت نام: 38804344- 051 و 38804345 - 051

مرکز زبان دوم کالج دانشگاه فردوسی مشهد: 38804343 - 051

نگهبانی کالج دانشگاه: 38804346 - 051

 

 

دفاتر آموزش‌های عالی آزاد در دانشکده ها/پژوهشکده ها

 

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی) کارشناسان دفتر: 38806751 - 051

دانشکده علوم اداری و اقتصاد) کارشناسان دفتر: 38806350 - 051

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)

دانشکده علوم پایه) عاطفه ابراهیمی مقدم: 38804024 - 051

دانشکده علوم ریاضی)  مهری باقدان: 38806206 - 051

دانشکده علوم ورزشی) وحید عنوانی: 38803477 - 051

دانشکده دامپزشکی) طاهره جلالی نیا: 38803712

دانشکده مهندسی) داود اسدیان: 38806029 - 051

دانشکده معماری و شهرسازی) آقای رحیمی: 38806820 - 051

 

 

مسئولین آموزش های عالی آزاد در دانشکده ها/پژوهشکده ها

 

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی) دکتر مسعود مینایی: 38805255 - 051

دانشکده الهیات و معارف اسلامی) دکتر صاحبعلی اکبری: 38805915 - 051

دانشکده علوم اداری و اقتصاد) دکتر علیرضا پویا: 38806350 - 051

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی) دکتر مریم بردبار: 38805882 - 051

دانشکده علوم پایه) دکتر نوید رمضانیان: 38805541 - 051

دانشکده علوم ریاضی)  دکتر امید سلیمانی فرد: 38805708 - 051

دانشکده علوم ورزشی) دکتر جواد غلامیان: 38803493 - 051

دانشکده دامپزشکی) دکتر پژمان میرشکرائی: 38805648 - 051

دانشکده کشاورزی) دکتر محمدرضا عدالیان دوم: 38805774 - 051

دانشکده مهندسی) دکتر حسین اعتمادفرد: 38805443 - 051

دانشکده معماری و شهرسازی)

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست)دکتر علیرضا راشکی: 38805470 - 051

پژوهشکده هوا و خورشید) دکتر سید کمال حسینی ثانی: 38804527 - 051

پژوهشکده فناوری زیستی)  دکتر فاطمه بهنام رسولی: 38805504 - 051

پزوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی) دکتر وحید ارشدی: 38804868 - 051

پژوهشکده علوم گیاهی) دکتر فرهاد شکوهی فر: 38805991 - 051