کالج دانشگاه فردوسی مشهد

(دفتر مرکزی)

 

نشانی: مشهد - پرديس دانشگاه فردوسی مشهد- ساختمان آموزش - اتاق‌های  144 و 145

ریاست کالج دانشگاه: دکتر هادی اعظمی / تلفن تماس: 38802532 - 051

کارشناس مسئول کالج دانشگاه: غلامحسین نوعی 38802388 - 051

کارشناسان کالج دانشگاه:| جواد جهانگین • تلفن تماس: 38802258 - 051 | پوریا نوزری • تلفن تماس: 38802385 - 051 | سعیده نظافتی تلفن تماس: 38806660 - 051

نمابر کالج: 38807325 - 051

نشانی وبگاه الکترونيکی کالج: https://college.um.ac.ir

پست الکترونیکی کالج:

نشانی کانال کالج در فضای مجازی: @CollegeFUM

 

مرکز زبان‌های خارجی کالج دانشگاه فردوسی مشهد

 

کارشناس پذیرش و ثبت نام: 38804344- 051 و 38806665 - 051

 نشانی وبگاه الکترونيکی کالج: https://collegefum.ir

 

دفاتر آموزش‌های عالی آزاد در دانشکده ها/پژوهشکده ها

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی) خانم نجمه پیوندی با شماره تماس 38806751 - 051 و خانم زهرا شیرزاد با شماره تماس 38806765 - 051

دانشکده علوم اداری و اقتصاد) کارشناسان دفتر: 38806350 - 051

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی) آقای الیاس نیازی: 38803623 - 051

دانشکده علوم پایه) آقای حسن الیاسی راد: 38804024 - 051

دانشکده علوم ریاضی)  38805693 - 051

دانشکده علوم ورزشی) آقای مهدی عفتی: 38803493 - 051

دانشکده دامپزشکی) 38805646 - 051

دانشکده مهندسی) آقای مسعود محیدی: 38806169 - 051

دانشکده معماری و شهرسازی) آقای سان مهربان رحیمی: 38806820 - 051

 

مسئولین آموزش های عالی آزاد در دانشکده ها/پژوهشکده ها

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی) دکتر مسعود مینایی: 38805255 - 051

دانشکده الهیات و معارف اسلامی) دکتر صاحبعلی اکبری: 38805915 - 051

دانشکده علوم اداری و اقتصاد) دکتر علیرضا پویا: 38806350 - 051

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی) آقای الیاس نیازی: 38803623 - 051

دانشکده علوم پایه) آقای حسن الیاسی راد: 38804024 - 051

دانشکده علوم ریاضی)  دکتر مهدی عمادی: 38806230 - 051

دانشکده علوم ورزشی) دکتر جواد غلامیان: 38803493 - 051

دانشکده دامپزشکی) دکتر محمد رضا رضائی گلستانی: 38805646 - 051

دانشکده کشاورزی) دکتر محمدرضا عدالیان دوم: 38805774 - 051

دانشکده مهندسی) دکتر حسین اعتمادفرد: 38805443 - 051

دانشکده معماری و شهرسازی)  دکتر مریم طلائی: 38805431 - 051

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست)دکتر علیرضا راشکی: 38805470 - 051

پژوهشکده هوا و خورشید) دکتر سید کمال حسینی ثانی: 38804527 - 051

پژوهشکده فناوری زیستی)  دکتر فاطمه بهنام رسولی: 38805504 - 051

پزوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی) دکتر وحید ارشدی: 38804868 - 051

پژوهشکده علوم گیاهی) دکتر فرهاد شکوهی فر: 38805991 - 051