گواهی دوره های مهارت آموزی، به همراه تاييديه ريز نمرات و در قالب مدارک آموزشهای عالی آزاد از سوی کالج صادر خواهد شد.

اين گواهی بر مبنای ساعات آموزشی گذرانده شده خواهد بود.