ويژگي های منحصر به فرد آموزش عالی آزاد در کشور عبارتند از:

 

   -  وجود زيرساخت های مناسب قانونی در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به منظور گسترش اين گونه آموزش ها،

   -  عدم الزام به شرکت در آزمون ورودی برای داوطلبان،

   -  انعطاف پذيری سرفصل و عناوين آموزش ها،

   -  امکان ارايه مباحث کاربردی و آزمايشگاهی متناسب با نيازهای متغير و به روز جامعه،

   -  امکان ارايه آموزش های تکميلی دانشگاهی در قالب دوره های با مدت زمانی متفاوت مانند دوره های ميان مدت، دوره های کوتاه مدت، سمينارها و کارگاه های آموزشی،

   - امکان بهره گيری از نيروهای خبره و مستعد خارج از بدنه علمی دانشگاه که دارای صلاحيت تدريس در عرصه آموزش عالی آزاد باشند،

   -  امکان پياده سازی دوره های آموزشی مشابه نمونه های خارجی و يا بر اساس استانداردهای بين المللی.