مبلغ شهریه دوره فرعی به تفکیک سال ورود به آن دوره به شرح جداول ذیل می‌باشد:

شهریه دوره فرعی در سال 1402 (ریال)

گروه آموزشی ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درس عمومی متغیر هر واحد درس پایه متغیر هر واحد درس تخصصی/اصلی
علوم انسانی و علوم ریاضی 1,684,000

620,000

960,000

1,400,000

سایر گروه‌های درسی 1,910,000

620,000

1,000,000

1,700,000

 

شهریه دوره فرعی در سال 1401 (ریال)

گروه آموزشی ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درس عمومی متغیر هر واحد درس پایه متغیر هر واحد درس تخصصی/اصلی
علوم انسانی و علوم ریاضی 1,296,000

480,000

740,000

1,080,000

سایر گروه‌های درسی 1,468,000

480,000

780,000

1,300,000

شهریه دوره فرعی در سال 1400 (ریال)

گروه آموزشی ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درس عمومی متغیر هر واحد درس پایه متغیر هر واحد درس تخصصی/اصلی
علوم انسانی و علوم ریاضی 1/178/000 430/000 670/000 980/000
سایر گروه‌های درسی 1/3347000 430/000 710/000 1/180/000

شهریه دوره فرعی در سال 1399 (ریال)

گروه آموزشی ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درس عمومی متغیر هر واحد درس پایه متغیر هر واحد درس تخصصی/اصلی
علوم انسانی 1/024/000 376/000 581/000 851/000
سایر گروه‌های درسی 1/160/000 376/000 615/000 1/023/000

شهریه دوره فرعی در سال 1398 (ریال)

گروه آموزشی ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درس عمومی متغیر هر واحد درس پایه متغیر هر واحد درس تخصصی/اصلی
علوم انسانی
925/750 341/250 527/500 773/750
سایر گروه‌های درسی 1/053/750 341/250 558/750 930/000

شهریه دوره فرعی در سال 1397 (ریال)

گروه آموزشی ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درس عمومی متغیر هر واحد درس پایه متغیر هر واحد درس تخصصی/اصلی
علوم انسانی
743/800 273/000 422/000 619/000
سایر گروه‌های درسی 843/000 273/000 447/000 744/000

شهریه دوره فرعی در سال 1396 (ریال)

گروه آموزشی ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درس عمومی متغیر هر واحد درس پایه متغیر هر واحد درس تخصصی/اصلی
علوم انسانی
595/000 218/000 337/000 495/000
سایر گروه‌های درسی 674/400 218/000 357/000 595/000