شرايط ورود:

 

شرايط ورود در آموزش‎ هاي عالي آزاد به شرح زير است :

     •  مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري کشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش‎ عالي برابر مصوبات آموزش‎ هاي عالي آزاد،

     • داشتن گواهي نامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج کشور، مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه) يا برابر آن آموزش ‎هاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي)،

تبصره 1 - از آنجا که آموزش ‎هاي عالي آزاد در سطوح مختلف مي‎تواند ارايه شود، لذا بسته به آموزش ارايه شده، ممکن است ارايه دانشنامه (يا تصوير تاييد شده) کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتري و يا گواهينامه پايان دوره آموزش عالي آزاد مربوط به دوره ای خاص، براي ورود به آموزش جديد ضروري باشد.

     • برخورداري از توانايي جسمي متناسب با آموزش يا آموزش ‎هاي انتخابي،

     •   ساير شرايط و ضوابط اعلام شده از سوي گروه‎هاي آموزشي، دانشکده، پژوهشکده و واحد مربوطه.

تبصره 2 - تحصيل در آموزش ‎هاي عالي آزاد هيچ گونه معافيت تحصيلي از خدمت سربازي براي دانش پذيران فراهم نمي‎نمايد. دانشگاه نيز هيچ گونه تعهدی در خصوص مکاتبه با موارد مرتبط با سازمان نظام وظيفه، محل خدمت سربازی و ... ندارد.

تبصره 3 – برخی از آموزش ها حسب تشخيص کميته آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد می تواند شامل آزمون ورودی باشد.

 

 

اعلام نمرات:

 

     • مدرس موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده یا واحد تسلیم نماید.

     • دفتر آموزش های عالی آزاد هر دانشکده ، پژوهشکده و واحد موظف است نمرات دانش پذیران را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر ترم و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانش پذیران و رفع اشتباهات احتمالی اعلام ،تایید و سپس به کالج دانشگاه ارسال نماید.

 

تبصره - نمره پس از اعلام به کالج دانشگاه غير قابل تغيير است.

 

 

نام نويسي:

 

کليه واجدين شرايط شرکت در دوره‎ ها، کارگاه‎ ها و سمينارهاي آموزشي موظفند در مهلت‎ هايي که توسط دفتر آموزش های عالی آزاد مربوطه اعلام مي‎شود براي نام نويسي مراجعه نمايند.

 

تبصره  - عدم مراجعه در مهلت مقرر براي نام نويسي افرادي که با آزمون پذيرفته شده ‎اند، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

 

 

تحصيل هم زمان:

 

دانش‎پذير مي‎تواند به صورت هم زمان در بيش از يک دوره آموزشي شرکت نمايد به شرط آنکه شرايط پيش نيازي دوره‎ ها را رعايت نموده و تداخل در زمان تشکيل کلاس ها‎ و برگزاري امتحانات ايجاد نشود.

تبصره - در صورت تخلف و عدم رعايت هر يک از شرايط مزبور، دانش پذير از ادامه تحصيل در يکي از دوره ‎هاي انتخابي به تشخيص مراجع ذيربط، محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي‎شود و دانش‎پذير در اين حال موظف است کليه هزينه ‎هاي مربوط به دوره حذف شده را مطابق با تعرفه‎ هاي تعيين شده به دانشکده، پژوهشکده يا واحد ذيربط بپردازد

 

 

پرداخت شهريه:

 

     • دانش‎پذيران موظف به پرداخت شهريه مصوب در ابتداي هر آموزش مي‎باشند.

 

تبصره 1 – اجازه دريافت شهريه به صورت تقسيط با کميته آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد است. ليکن چنانچه با موافقت کميته ي آموزش‎ هاي عالي آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد مقرر گرديد، شهريه دوره ای به صورت اقساط پرداخت شود، دانش پذيران موظف به انجام تسويه حساب نهايی دوره تا قبل از پايان دوره و آغاز امتحانات مربوطه می باشند.

     • استرداد شهريه برای دانش پذيران منصرف از تحصيل امکان پذير نمی باشد. در شرايط استثنا و مشروط به موافقت دفتر آموزش های عالی آزاد واحد مربوطه، دانش‎پذير منصرف از شرکت در آموزش، در صورتي که تاريخ انصراف وی 10 روز قبل از شروع ترم باشد، شهريه پرداختي ايشان با کسر مبلغ 10% مسترد خواهد شد. شهريه پس از آغاز آموزش به هيچ عنوان مسترد نمی گردد.

 

تبصره 2 - شهريه دانش پذيران شرکت کننده در آموزش هايی که به حد نصاب نرسيده اند و نيز شهريه دانش پذيرانی که صلاحيت شرکت در آموزش را به تشخيص دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد نداشته باشند، به طور کامل مسترد خواهد گرديد.

 

 

 

هزينه هاي آموزش:

 

دانشگاه فردوسي مشهد، هيچ‎گونه تعهدي نسبت به تامين هزينه ‎هاي تهيه جزوات دوره، تهيه پروژه و ... براي دانش پذيران ندارد. دانشگاه صرفاً و در حد مقدورات، همکاري لازم را خواهد نمود.

 

چنانچه دانش‎پذيري موفق به گذراندن درس يا دروسی از يک دوره ی آموزشی نشود:

 

الف ) در صورت ارايه مجدد دوره يا درس (دروس) مربوطه، دانش پذير می تواند در آن درس (دروس) با پرداخت شهريه جديدِ تعيين شده شرکت نموده و نمرات نهايی مکتسبه وی به عنوان نمرات دروس کمبود در دوره ثبت نامی تلقی می گردد،

 

ب ) در صورت عدم ارايه مجدد دوره يا درس (دروس) نظری مربوطه توسط دانشگاه (دانشکده، پژوهشکده يا واحد)، دانش پذير می تواند برای بار اول با پرداخت 80% شهريه جديد تعيين شده و برای دفعات بعدی با پرداخت 50% آن، ثبت نام نموده و در زمان تعيين شده توسط دفتر آموزش های عالی آزاد به صورت معرفی به استاد، صرفاً به منظور شرکت در امتحان درس يا دروس مربوطه، در محل دانشکده، پژوهشکده يا واحد حضور يابد. در هر صورت نمرات نهايی مکتسبه وی به عنوان نمرات دروس کمبود در دوره ثبت نامی تلقی می گردد.

 

تبصره 1 – تا زمانی که کميته آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد محدوديتی را اعمال نکند، مشروط بر اينکه معدل کل دانش پذير کمتر از 12 نباشد، از نظر اين آيين نامه هيچگونه محدوديتی در تکرار ثبت نام دانش پذير مردودی در قالب بندهای الف و ب نخواهد بود. اما می بايست هر يک از نمرات کسب شده در هر بار تکرار دروس، علاوه بر آنکه عامل تعيين کننده برای قبولی يا مردودی در آن درس تلقی می شوند، در محاسبه معدل دوره نيز محاسبه گردند.

 

تبصره 2 - تعيين شهريه برای اعمال بند ب جهت دروس عملی، کارگاهی و آزمايشگاهی به عهده کميته آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد خواهد بود.

 

 

نظام آموزشي:

 

 نظام آموزش در آموزش‎ هاي عالي آزاد مبتني بر ساعات تشکيل آموزش ‎هاست.

 

هر سال تحصيلي در آموزش‎ هاي عالي آزاد دانشگاه فردوسي مشهد مرکب از 3 ترم است، 2 ترم تحصيلی منطبق بر ترم هاي دانشگاهی و ترم سوم ترم تابستانی خواهد بود.

 

تبصره  - مدت امتحانات پايان آموزش، جز مدت آموزش محسوب مي‎شود.

 

 

ساعات دروس و دروس پيش نياز:

 

آن دسته از شرکت کنندگان در دوره‎  هاي آموزش عالي آزاد که يک يا چند درس از دروس پيش نياز دوره‎ ها را نگذرانده ‎اند، در صورت ارايه دروس در دانشگاه فردوسي مشهد، به تشخيص کميته ي آموزش‎ هاي عالي آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد ارايه دهنده دوره موظفند حسب نياز، دروسي را که کميته تعيين مي‎کند به عنوان دروس جبراني (يا پيش نياز) و با پرداخت هزينه مربوطه، بگذرانند. در صورت عدم ارايه دروس در دانشگاه فردوسی مشهد، کميته آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد می تواند مطابق بند اين آيين نامه در مورد دروس پيش نياز نيز عمل نمايد. در غير اين صورت عدم داشتن اطلاعات کافی در دروس پيش نياز، نشان دهنده نداشتن شرايط تخصصی ثبت نام در يک دوره آموزشی خواهد بود و دانشکده يا واحد نمی بايست نسبت به ثبت نام اين دسته از دانش پذيران اقدام نمايد.

 

تبصره 1 – قوانين حاکم بر دروس پيش نياز و چگونگي ارايه آن‎ها در دانشکده ‎ها، پژوهشکده ها و واحدها، از هر حيث مانند ساير دروس و تابع مقررات آموزش ‎هاي عالي آزاد است. نمره قبولی در هر درس پيش نياز 10 است و نمرات اين دروس در ميانگين کل نمرات دانش‎پذير محاسبه نمي‎شوند. همچنين طول مدت آموزشِ دروس پيش نياز جزو ساعات آموزشی مصوب دوره در صدور گواهی های پايان دوره محاسبه نمی گردد.

 

تبصره 2 - چنانچه يک يا چند درس از دوره آموزشی با دروس آموزشی دوره های رسمی ارايه شده در دانشکده (دانشگاه) دارای اشتراک مباحث باشند، دفتر آموزش های عالی آزاد می تواند با هماهنگی با معاون آموزشی دانشکده مربوطه، نسبت به معرفی دانش پذيران برای شرکت در کلاس های مزبور اقدام نمايد. دانشکده ها نيز می بايست نهايت همکاری را در اين زمينه بنمايند.

 

 

 

حضور و غياب:

 

 حضور در جلسات درس: حضور دانش‎پذير در تمام جلسات مربوط به هر درس اجباری است و ساعات غيبت دانش پذير در هر درس نبايد از مجموع ساعات آن درس تجاوز کند. در غير اين صورت نمره دانش‎پذير در آن درس صفر منظور مي‎شود،

 

غيبت در امتحان: غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است. در صورت غيبت موجه در امتحان، فرصت شرکت مجدد در امتحان بر اساس اجرای بند "الف هزينه های آموزش" و در قبال پرداخت شهريه به دانش پذير داده خواهد شد.

 

تبصره - تشخيص موجه بودن غيبت در امتحان به عهده کميته آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد مي‎باشد.

 

 

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانش پذير:

 

نحوه ارزيابي سمينار، کارگاه يا دوره آموزشی (اعم از امتحانات کتبی، شفاهی، کارعملی و ...) در کاربرگ پيشنهادی تعيين می شود. در مورد دروسي که شامل برگزاري امتحان پاياني نيست، مدرس مربوطه بايستي نتايج ارزيابي خود از نحوه عملکرد دانش پذير را، کمّي نموده و در مهلت مقرر ارايه نمايند،

 

معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانش پذير نمره درس است و نمرات دانش پذير در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست تعيين مي‎گردد،

 

حداقل نمره قبولي در هر درس 10 مي‎باشد.

 

 

درس ناتمام:

 

در موارد استثنايي، دروسي که در برنامه آموزشي مصوب توام با پروژه ارايه مي شوند، در صورتي که به تشخيص مدرس و تاييد نماينده گروه آموزشي مربوطه، تکميل آن‎ها در طول يک ترم تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي گردند. نمره ناتمام بايد حداکثر تا پايان ترم بعد به نمره قطعي تبديل ‎گردد.

 

ميانگين نمرات:

 

 در پايان دوره تحصيلي آموزش عالی آزاد، ميانگين کل نمرات دانش‎پذير محاسبه و در ريز نمرات وي ثبت مي‎شود،

براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد ساعات هر درس از دوره آموزشی در نمره آن درس ضرب مي‎شود و مجموع حاصلضرب ‎ها در تمامي دروسي که دانش‎پذير براي آنها نمره گرفته است (اعم از قبولي و مردودی)، بر تعداد کل ساعات دروسي که دانش‎پذير براي آنها نمره گرفته است (اعم از قبولي و مردودی)، تقسيم مي‎شود. "دانش آموخته" در يک دوره آموزش عالی آزاد به کسی اطلاق می شود که ميانگين نمرات دروس گذرانده شده وی از 12 کمتر نباشد،

تبصره چنانچه دانش پذيری موفق به کسب ميانگين 12 از نمرات دوره آموزشی نگردد، کالج دانشگاه صرفاً برای وی ريزنمرات صادر می کند. صدور گواهينامه پايان دوره آموزش عالی آزاد برای اين دسته افراد، منوط به تحقق شرايط مندرج در بخش "هزينه های آموزش" است.

ملاک قبولی يا موفقيت در سمينار يا کارگاه آموزشی، کسب ميانگين 12 از دروس گذرانده شده يا نتيجه کمّی شده ی عملکرد دانش پذير از ارزشيابی های به عمل آمده در طی مدت سمينار يا کارگاه است.

 

 

معادل سازی و پذيرش دروس:

 

چنانچه به هنگام ثبت نام، دانش پذيری مدعی گذراندن برخی از دروسِ يک دوره آموزش عالی آزاد باشد و تمايل به گذراندن آن ها در دوره مربوطه را نداشته باشد، اين دروس بايستی معادل سازی شوند. معادل سازی يا پذيرش اين دروس با در نظر گرفتن شرايط زير به عهده کميته آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد می باشد:

     • از زمان گذراندن درس مورد نظر، بيش از 5 سال نگذشته باشد،

     • حداقل نمره اکتسابی در درس (دروس) مربوطه 12 باشد،

     • درس گذرانده شده بايستی به لحاظ محتوی، درس مربوطه در دوره آموزش عالی آزاد ارايه شده را پوشش دهد،

     • درس گذرانده شده بايستی در يکی از دانشگاه های مورد تاييد وزارت علوم (غيرانتفاعی، پيام نور، علمی و کاربردی، آزاد) بوده باشد،

    • مجموع ساعات دروسی که جهت معادل سازی و پذيرش برای يک دوره آموزش عالی آزاد بررسی می شوند، حداکثر سه چهارم کل ساعات آموزشی دوره آموزش عالی آزاد ارايه شده می تواند باشد،

    • پذيرفتن دروس معادل سازی شده توسط کميته ی آموزش عالی آزاد، موجب کسر شهريه مصوب دوره نمی شود و دانش پذير همچنان موظف به پرداخت کل شهريه دوره آموزشی می باشد.