آموزش عالي آزاد شامل موارد زير است :

 

    -  آموزش هاي حرفه‌اي و تخصصي مورد نياز سازمان ها، نهادها و صنايع،

    -  بازآموزي و آموزش هاي تکميلي براي دانش آموختگان،

    -  آموزش هاي تکميلي براي دانشجويان،

     -  آموزش هاي ضمن خدمت مديران و کارکنان سازمان هاي دولتي و غيردولتي،

    -  آموزش هاي تخصصي مورد نياز بازار کار و جامعه،

    -  آموزش هاي عمومی شهر و شهروند.