آموزش های عالي آزاد به منظور تامين اهداف زير برگزار مي‌شود:

 

- کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه،

- ايجاد زمينه مناسب برای افزايش دسترسی به آموزش عالی،

- تعميم و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی،

- کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی،

- ارايه آموزش های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی.