دوره مهارت آموزی و کارآفرينی، دوره‌ای است که در آن دانشجويان يک رشته خاص، با مباحث کاربردی حرفه خود که در دروس دوره کارشناسی پيش‌بينی نشده‌اند، آشنا خواهند شد. تمرکز اين دوره‌ها بر مباحث عملی، کارگاهی و پروژه‌های اجرايی خواهد بود. اين دوره نيز مشابه با دوره فرعی، می‌تواند تا معادل 24 واحد باشد.

کليه دانشجويان دانشگاه فردوسی (اعم از کارشناسی و تحصيلات تکميلی) می‌توانند در دوره‌های مهارت آموزی و کارآفرينی که با سرپرستی کالج دانشگاه و توسط گروه‌های آموزشی برگزار می‌شود، شرکت نمايند.

طول دوره نبايد کمتر از 21 واحد و بيشتر از 24 واحد درسی باشد.

دوره مهارت آموزی می‌تواند مشتمل بر کلاس نظری، عملی، کارگاهی، عمليات صحرايی، پروژه و امثال آن باشد.

دوره مهارت آموزی می‌تواند مشتمل بر دروس اختياری نيز باشد.

دانشجويان ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی نيز می‌توانند در اين دوره‌ها ثبت نام نمايند. در هر حال، اولويت با دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد است.