جدول زمان‌بندی برگزاری آزمون حضوری TELP در سال 1402
 
 
 
نوبت آزمون تاریخ آزمون بازه ثبت‌نام الکترونیکی
آزمون اول

6 اردیبهشت

به اتمام رسیده است
آزمون دوم 20 اردیبهشت به اتمام رسیده است
آزمون سوم 3 خرداد به اتمام رسیده است
آزمون چهارم 17 خرداد
به اتمام رسیده است
آزمون پنجم 31 خرداد به اتمام رسیده است
 آزمون ششم 13تیر 3 لغایت 5 تیر
 آزمون هفتم 28 تیر 17 لغایت 19 تیر
 آزمون هشتم  11 مرداد 31 تیر لغایت 2 مرداد
 آزمون نهم  25 مرداد 14 لغایت 16 مرداد
آزمون دهم  8 شهریور 28 لغایت 30 مرداد
آزمون یازدهم  22 شهریور 11 لغایت 13 شهریور
آزمون دوازدهم 5 مهر 25 لغایت 27 شهریور
آزمون سیزدهم 19 مهر 8 لغایت 10 مهر
آزمون چهاردهم 3 آبان 22 لغایت 24 مهر
آزمون پانزدهم 17 آبان 6 لغایت 8 آبان
آزمون شانزدهم 1 آذر 20 لغایت 22 آبان
آزمون هفدهم 15 آذر 4 لغایت 6 آذر
آزمون هجدهم 29 آذر 18 لغایت 20 آذر
آزمون نوزدهم  13 دی 2 لغایت 4 دی
آزمون بیستم  27 دی 16 لغایت 18 دی
آزمون بیست و یکم 11 بهمن 30 دی لغایت 2 بهمن
آزمون بیست و دوم 25 بهمن 14 لغایت 16 بهمن
آزمون بیست و سوم 9 اسفند 28 لغایت 30 بهمن
آزمون بیست و چهارم 23 اسفند 12 لغایت 14 اسفند
 
◘ نکات:
• ثبت نام الکترونیکی آزمون TELP راس ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد؛
• با توجه به ظرفيت محدود ثبت نام، کالج دانشگاه مسئوليتی در قبال تکميل ظرفيت آزمون‌ها نخواهد داشت.
دانشجويان امکان شرکت در دو آزمون پياپی را نخواهند داشت تا فرصت کافی برای افزايش سطح مهارت‌های زبانی خود را داشته باشند.
 
 

لینک ثبت نام الکترونیکی

راهنمای ثبت نام الکترونیکی