گواهينامه پايان دوره آموزش عالي آزاد،

    -  گواهی شرکت در سمينار يا کارگاه.