شرايط ورود:

با توجه به محدوديت ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره فرعي، به دانشجويان مستعد ورودي سال قبل دوره کارشناسي دانشگاه اجازه ورود به دوره فرعي داده خواهد شد. دانشجو مستعد دانشجويي است که داراي شرايط ذيل باشد:

رشته اصلي

رشته فرعي (مورد تقاضا)

حداقل معدل

فني مهندسي، علوم پايه، رياضي، آمار

علوم انساني

14

فني مهندسي، علوم پايه، رياضي

فني و مهندسي

16

کشاورزي و دامپزشکي

علوم انساني

15

کشاورزي و دامپزشکي

فني و مهندسي

18

علوم انساني

علوم انساني

17

علوم انساني

رشته‌هاي غير علوم انساني

18

 

تبصره1 : براي تحصيل در دوره‌هاي فرعي صنايع، گذراندن رياضيات عمومي 1 و 2 و برنامه نويسی کامپيوتر در رشته اصلی، الزامی است.

تبصره2: چنانچه دانشجو در سه نيمسال (متوالي يا غيرمتوالي) در دروس دوره فرعي مشروط شود (معدل کل دوره فرعي کمتر از 12 باشد) از تحصيل وي در دوره فرعي ممانعت به عمل خواهد آمد.

تبصره3: چنانچه براي تحصيل در يک رشته خاص، شرايط ويژه‌اي از سوي سازمان سنجش اعلام شده باشد، براي تحصيل در دوره فرعي اين رشته نيز اين شرايط بايد وجود داشته باشد.

حفظ معدل در كل دوره الزامي است و در صورتي كه معدل فرد در دوره رسمي به كمتر از آن برسد، از ادامه تحصيل او در دوره فرعي ممانعت به عمل خواهد آمد.

 

قوانين حضور و غياب :

قوانين حضور و غياب از هر حيث مانند ساير دروس و تابع مقررات دانشگاه خواهد بود و دانشجويان متقاضی ملزم به شرکت در کلاس ها و امتحانات مطابق با برنامه آموزشی تعيين شده از سوی گروه های آموزشی خواهند بود.