APA Course 4

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده معماری و شهرسازی برگزار می کند
 
"دوره یکپارچگی، ساخت، بهره برداری و واگذاری"
 
مدرسین:
دکتر شاهین اصانلو ( مشاور اقتصادی و مشاور حقوقی در صنعت ساختمان و مدیر گروه همکاری های مشترک سپهر، دانش اموخته PostDBA و فوق لیسانس حقوق)
دکتر امیر حسین شریف ( دکتری معماری از دانشگاه کونکوردیا، مدرس مدعو دانشگاه فردوسی مشهد- محقق پست دکتری دانشگاه آریزونا-آمریکا)
 
زمان برگزاری: روزهای شنبه و دوشنبه ساعت ۱۹-۱۷
 
مکان برگزاری: مجازی
 
مدت زمان دوره : ۱۶ جلسه شروع دوره: ۱۹ خرداد ماه
 
تلفن های تماس:
05138805431 +989190025727