همه اخبار

انتصاب دکتر مجید میرزا وزیری به‌عنوان رئیس گروه آموزش‌های آزاد کالج دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

 

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر مجید میرزا وزیری استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه را به سمت رئیس گروه آموزش‌های آزاد کالج دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه و با توجه به تجارب و شایستگی‌های جناب‌عالی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال به سمت رئیس گروه آموزش‌های آزاد (کالج دانشگاه) منصوب می‌شوید. امید است در راستای نهادینه‌سازی توانمندی تبدیل دانایی به دارایی از طریق ارائه دوره‌های تخصصی، کاربردی و مهارت‌افزایی برای کارکنان شاغل در واحدهای تولیدی، سازمان‌ها، مؤسسات، نهادهای دولتی و غیردولتی موفق و مؤید باشید.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

لازم به ذکر است دکتر مجید میرزا وزیری استاد گروه آموزشی ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشند.