شهریه

 

مبلغ شهریه دوره فرعی به تفکیک سال ورود به دوره به شرح جداول ذیل می باشد:

 

شهریه دوره فرعی ورودی 1400 (ریال)

گروه آموزشی ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درس عمومی متغیر هر واحد درس پایه متغیر هر واحد درس تخصصی/اصلی
علوم انسانی و علوم ریاضی 1/178/000 430/000 670/000 980/000
سایر گروه‌های درسی 1/3347000 430/000 710/000 1/180/000

 

 

شهریه دوره فرعی ورودی 1399 (ریال)

گروه آموزشی ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درس عمومی متغیر هر واحد درس پایه متغیر هر واحد درس تخصصی/اصلی
علوم انسانی 1/024/000 376/000 581/000 851/000
سایر گروه‌های درسی 1/160/000 376/000 615/000 1/023/000

 

 

شهریه دوره فرعی ورودی 1398 (ریال)

گروه آموزشی ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درس عمومی متغیر هر واحد درس پایه متغیر هر واحد درس تخصصی/اصلی
علوم انسانی
925/750 341/250 527/500 773/750
سایر گروه‌های درسی 1/053/750 341/250 558/750 930/000

 

 

شهریه دوره فرعی ورودی 1397 (ریال)

گروه آموزشی ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درس عمومی متغیر هر واحد درس پایه متغیر هر واحد درس تخصصی/اصلی
علوم انسانی
743/800 273/000 422/000 619/000
سایر گروه‌های درسی 843/000 273/000 447/000 744/000

 

 

شهریه دوره فرعی ورودی 1396 (ریال)

گروه آموزشی ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درس عمومی متغیر هر واحد درس پایه متغیر هر واحد درس تخصصی/اصلی
علوم انسانی
595/000 218/000 337/000 495/000
سایر گروه‌های درسی 674/400 218/000 357/000 595/000