شهریه

 

مبلغ شهریه دوره فرعی برای متقاضیان به شرح ذیل می باشد:

 

  • دوره فرعی سال تحصیلی 97-98

 

◘ علوم انسانی:

      ○ شهریه ثابت: 743،800 ریال

      ○ به ازای هر واحد درس عمومی: 273،000 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس پایه(نظری): 422،000 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس اصلی و تخصصی: 619،000 ریال

◘ سایر گروه ها

      ○ شهریه ثابت: 843،000 ریال

      ○ به ازای هر واحد درس عمومی: 273،000 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس پایه(نظری): 447،000 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس اصلی و تخصصی: 744،000 ریال

 

   • دوره فرعی سال تحصیلی 96-97

 

◘ علوم انسانی:

 

      ○ شهریه ثابت: 595000 ریال

 

      ○ به ازای هر واحد درس عمومی: 218000 ریال

 

     ○ به ازای هر واحد درس پایه: 337000 ریال

 

     ○ به ازای هر واحد درس اصلی و تخصصی: 495000 ریال

 

◘ سایر گروه ها

 

      ○ شهریه ثابت: 674400 ریال

 

      ○ به ازای هر واحد درس عمومی: 218000 ریال

 

     ○ به ازای هر واحد درس پایه: 357000 ریال

 

     ○ به ازای هر واحد درس اصلی و تخصصی: 595000 ریال

 

 

       • دوره فرعی سال تحصیلی 95-96


◘ علوم انسانی:

      ○ شهریه ثابت: 517500 ریال

      ○ به ازای هر واحد درس عمومی: 189750 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس پایه: 293250 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس اصلی و تخصصی: 431250 ریال

 

◘ سایر گروه ها

      ○ شهریه ثابت: 586500 ریال

      ○ به ازای هر واحد درس عمومی: 189750 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس پایه: 310500 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس اصلی و تخصصی: 517500 ریال

 

     • دوره فرعی سال تحصیلی 94-95

 

◘ علوم انسانی

      ○ شهریه ثابت: 450000 ریال

      ○ به ازای هر واحد درس عمومی: 165000 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس پایه: 255000 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس اصلی و تخصصی: 375000 ریال

 

◘ سایر گروه ها

      ○ شهریه ثابت: 510000 ریال

      ○ به ازای هر واحد درس عمومی: 165000 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس پایه: 270000 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس اصلی و تخصصی: 450000 ریال

 

     • دوره فرعی سال تحصیلی 93-94

 

◘ علوم انسانی

      ○ شهریه ثابت: 375000 ریال

      ○ به ازای هر واحد درس عمومی: 137500 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس پایه: 212500 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس اصلی و تخصصی: 312500 ریال

◘ سایر گروه ها

      ○ شهریه ثابت: 425000 ریال

      ○ به ازای هر واحد درس عمومی: 137500 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس پایه: 225000 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس اصلی و تخصصی: 375000 ریال

 

     • دوره فرعی سال تحصیلی 92-93

 

◘ علوم انسانی

      ○ شهریه ثابت: _______

      ○ به ازای هر واحد درس عمومی: 137500 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس پایه: 212500 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس اصلی و تخصصی: 312500 ریال

◘ سایر گروه ها

      ○ شهریه ثابت: _______

      ○ به ازای هر واحد درس عمومی: 137500 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس پایه: 225000 ریال

     ○ به ازای هر واحد درس اصلی و تخصصی: 375000 ریال