دوره های فرعی فعال

 

 

دوره فرعی زبان و ادبیات انگلیسی

 

نام درس نوع درس پیش نیاز
تعداد واحد
خواندن و درك مفاهيم (1) اجباري ____ 4
خواندن و درك مفاهيم (2) اجباري خواندن و درك مفاهيم (1) 4
دستور و نگارش (2) اجباري ____ 4
گفت و شنود (1) اجباري ____ 4
گفت و شنود (2) اجباري گفت و شنود (1) 4
نگارش پيشرفته اختياري دستور و نگارش (2) 2
خواندن متون مطبوعاتي اختياري خواندن و درك مفاهيم (2) 2
نامه نگاري اختياري

خواندن و درك مفاهيم (2) - دستور و نگارش (2) - گفت و شنود (2)

2
داستان كوتاه اختياري ____ 2
نمونه هاي شعر ساده اختياري خواندن و درك مفاهيم (1) 2

 

 

دوره فرعی زبان و ادبیات فارسی

 

 نام درس  نوع درس پیش نیاز
 تعداد واحد
متون نظم3- قسمت سوم: نظامي  اجباري  ____  2
متون نظم4- قسمت دوم: مثنوي هاي عطار   اجباري ____ 2
متون نظم4- قسمت سوم: مثنوي معنوي1   اجباري ____ 2
متون نثر2- متون ادبي- داستاني با تأكيد بر كليله و دمنه   اجباري ____ 2
 متون نثر3- متون ادبي- تعليمي با تأكيد بر گلستان  اجباري ____ 2
جريان شناسي شعر معاصر ايران   اجباري ____ 2
جريان شناسي نثر معاصر ايران   اجباري ____ 2
كليّات نقد ادبي   اجباري ____ 2
آيين نگارش و ويرايش   اجباري ____ 2
عروض و قافيه   اجباري ____ 2
 كارگاه مقاله نويسي  اختياري ____ 2
كارگاه ويراستاري(1)   اختياري ____ 2
مباني آموزش زبان فارسي   اختياري ____ 2
فلسفه و ادبيّات   اختياري ____ 2
 مكتب هاي ادبي  اختياري ____ 2
ادبيّات داستاني   اختياري ____ 2
مكاتب نقد ادبي   اختياري ____ 2
متون نظم تعليمي   اختياري ____ 2
متون نظم  عرفاني   اختياري ____ 2
متون منتخب نثر ادبي- داستاني   اختياري ____ 2

 

 

 دوره فرعی زبان و ادبیات فرانسه

 

نام درس نوع درس پیش نیاز تعداد واحد توضیحات
 دروه مقدماتي زبان فرانسه- مهارتهاي شفاهي پیش نیاز
____ 6

ويژه متقاضياني که با زبان فرانسه آشنايي ندارند.

تعداد واحد اين درس در مجموع واحدهاي دوره محاسبه نمي شود. 
 زبان فرانسه اختصاصي 1 اجباري  دوره مقدماتی
6 متقاضيانی که با زبان فرانسه آشنايی دارند نيازی به گذراندن پيشنياز ندارند. 
 زبان فرانسه اختصاصي 2 اجباري   زبان فرانسه اختصاصي 1 6  
 گرامر و ديکته 1 اجباري  زبان فرانسه اختصاصي 1  4  
 مکالمه 1 اختياري   زبان فرانسه اختصاصي 1 2  
خواندن متون ساده  اختياري  زبان فرانسه اختصاصي 1  4  
گرامر و ديکته 2  اختياري  گرامر و ديکته 1  4  
 مکالمه 2 اختياري


 مکالمه 1

2  
انشاء ساده  اختياري  گرامر و ديکته 1  2  
خواندن و درک مفهوم متون  اختياري خواندن متون ساده
 
4  
ترجمه ساده اختياري  خواندن و درک مفهوم متون
2
 
نامه نگاري به زبان فرانسه  اختياري  انشاء ساده
2  
سخنراني و مناظره  اختياري  مکالمه 2  2  
زبان شناسی عمومی  اختياري ----
2  
آواشناسي فرانسه  اختياري زبان شناسی عمومی  2  
واژه شناسي و ترکيبات زبان فرانسه  اختياري  زبان فرانسه اختصاصي 2  2  

 

 

دوره فرعی آمار

 

نام درس نوع درس پیش نیاز تعداد واحد
روش هاي آماري     اجباری ____ 3
  آمار رياضي 1 اجباری روش هاي آماري  3
 آمار رياضي 2 اجباری  آمار رياضي 2   3
محاسبات آماري 1   اختیاری ____ 1
محاسبات آماري 2  اختیاری محاسبات آماري 1  1
رگرسيون 1   اختیاری روش هاي آماري
 3
روشهاي چند متغيره پيوسته    اختیاری  آمار رياضي 2   3
طرح آزمايشها 1  اختیاری رگرسيون 1 
 3
 کنترل کيفيت آماري اختیاری ____  3
روشهاي نمونه گيري 1  اختیاری روش هاي آماري   3
 روشهاي چندمتغيره گسسته اختیاری  آمار رياضي 2 رگرسيون 1
 3

 

 

دوره فرعی جغرافیا

 

نام درس نوع درس پیش نیاز تعداد واحد
جغرافياي جمعيت ايران نظری ____ 2
مباني جغرافيايي روستايي  نظری ____ 2
جغرافياي سياسي ايران  نظری  ____ 2
جغرافياي روستايي ايران  نظری  مباني جغرافيايي روستايي 2
آب و هواي ايران  نظری ____ 2
برنامه ريزي روستايي ايران  نظری  ____ 2
اقتصاد روستايي ايران  نظری  ____ 2
مديريت روستايي  نظری  ____ 2
گردشگري روستايي  نظری  ____ 2
روش تحقيق در مطالعات روستايي  نظری  ____ 2
برنامه ريزي و طراحي کالبدي روستا  نظری  ____ 2
مديريت بحران در نواحي روستايي  نظری  ____ 2
روابط متقابل شهر و روستا  نظری  ____ 2
شهر نشيني و دگرگوني در نواحي روستايي  نظری  ____ 2
توسعه پايدار روستايي نظری   ____ 2

 

 

دوره فرعی حقوق

 

نام درس پیش نیاز تعداد واحد
مقدمه علم حقوق ____ 2
حقوق جزای عمومی 1 ____ 3
حقوق جزای اختصاصی 1
حقوق جزای عمومی 1
3
آیین دادرسی کیفری 1
حقوق جزای عمومی 1
2
حقوق تجارت 2 ____ 2
حقوق مدنی 2 مقدمه علم حقوق 2
حقوق مدنی 3 حقوق مدنی 2 3
آیین دادرسی کیفری 2 آیین دادرسی کیفری 1 1
حقوق جزای عمومی 2 ____ 2
جرم شناسی  حقوق جزای عمومی 2 2
حقوق جزای اختصاصی 2 حقوق جزای اختصاصی 1 2
حقوق مدنی 1 ____ 1
حقوق تجارت 1 ____ 1
حقوق کار  حقوق جزای عمومی 2 2
حقوق اساسی 2 ____ 2
حقوق بین الملل عمومی 2 ____ 2

 

دوره فرعی روانشناسی عمومی

 

نام درس پیش نیاز تعداد واحد
آسيب شناسي رواني (1) روانشناسي رشد (2) 3
روانشناسي يادگيري (نظريه ها و مفاهيم) ____ 3
شخصيت (نظريه ها و مفاهيم) روانشناسي رشد (2) 3
روانشناسي رشد (1) ____ 3
روانشناسي رشد (2) روانشناسي رشد (1) 3
روانشناسي اجتماعي  ____ 3
 روش تحقيق در روانشناسي ____ 3
روانشناسي فيزيولوژيک ____ 3
مباحث اساسی در روان شناسی (1)
____ 2
مباحث اساسی در روان شناسی (2)
مباحث اساسی در روان شناسی (1) 2
روانشناسي کودکان استثنايي روانشناسي رشد (2) 4
اختلالات يادگيري روانشناسي يادگيري (نظريه ها و مفاهيم) 2
روانشناسي تربيتي ____ 3
بهداشت رواني آسيب شناسي رواني (1) 3

 

 دوره فرعی علم اطلاعات و دانش شناسی

 

نام درس پیش نیاز تعداد واحد
آشنايي با فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات ____ 2
مرجع شناسي عمومي ____ 2
آشنايي با نرم افزار هاي کتابخانه اي آشنايي با فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات 2
مرجع شناسي تخصصي ____ 3
آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي ____ 2
مباني و روش هاي سواد اطلاعاتي ____ 2
آشنايي با مديريت دانش ____ 2
آشنايي با علم سنجي ____ 2
طراحي و مديريت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني ____ 2
مديريت نشريات ادواري ____ 2
فراهم آوري و توسعه مجموعه ____ 3
سازماندهي رايانه اي منابع ____ 3
مديريت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني ____ 3

 

 دوره فرعی علوم اقتصادی

 

نام درس نوع درس پیش نیاز تعداد واحد
کلیات اقتصاد اختیاری ____ 3
اقتصاد خرد 1 اجباری ____ 4
اقتصاد خرد 2 اجباری اقتصاد خرد 1 4
اقتصاد کلان 1 اجباری اقتصاد خرد 1 4
اقتصاد کلان 2 اجباری اقتصاد خرد 2 4
اقتصاد توسعه اختیاری اقتصاد خرد 2 و کلان 2 3
اقتصاد مدیریت اختیاری اقتصاد خرد 2 3
اقتصاد ایران اختیاری اقتصاد توسعه 3
 ارزیابی طرح های اقتصادی (اقتصاد مهندسی اختیاری اقتصاد خرد 2 و کلان 2 3
تجارت بین الملل اختیاری اقتصاد خرد 2 و کلان 3
مالیه بین الملل اختیاری تجارت بین الملل 3
اقتصاد بخش عمومی 1 اختیاری اقتصاد خرد 2 و کلان 2 3
پول و بانکداری اختیاری اقتصاد کلان 2 3

 

 

  دوره فرعی فیزیک

 

 

نام درس نوع درس پیش نیاز تعداد واحد توضیحات
فیزیک جدید اجباری فيزيک عمومي 4 در دوره ی فرعی فیزیک دانشجو موظف است دروس "فیزیک عمومی" و "ریاضی عمومی" را در رشته ی درسی اصلی خود گذرانده باشد.
مکانيک کوانتمي 1 اجباری فيزيک جديد 4
مکانيک کوانتمي 2 اختياري مکانيک کوانتمي 1 4
الکترومغناطیس 1 اجباری فيزيک عمومي - رياضي عمومي 4
الکترومغناطيس 2 اختياري الکترومغناطيس1 4
مکانيک تحليلي 1
اجباری فيزيک عمومي - رياضي عمومي 3
مکانيک تحليلي 2 اختياري مکانيک تحليلي1 3
نسبيت خاص اختياري فيزيک جديد 3
حالت جامد 1
اختياري مکانيک کوانتمي 1 3
فيزيک هسته­اي 1 اختياري مکانيک کوانتمي 1 3
ليزر اختياري فيزيک جديد 3 دانشجو تنها می تواند یکی از این دو درس را انتخاب نماید.
اپتيک مدرن الکترومغناطيس1 3
نجوم مقدماتی اختياري فيزيک عمومي 3 دانشجو تنها می تواند یکی از این دو درس را انتخاب نماید.
مقدمات ذرات بنيادي مکانيک کوانتمي 2 3

 

  دوره فرعی مدیریت بازرگانی

 

نام درس پیش نیاز تعداد واحد
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ____ 3
مبانی سازمان و مدیریت مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن 3
 مدیریت رفتار سازمانی مبانی سازمان و مدیریت 3
مدیریت منابع انسانی مدیریت رفتار سازمانی 3
 بازاریابی و مدیریت بازار مبانی سازمان و مدیریت 3
تحقیق در عملیات 1 ____ 3
مدیریت استراتژیک ____ 3
بازاریابی بین الملل ____ 2
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم مبانی سازمان و مدیریت 3
سیستم های اطلاعاتی مدیریت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 3

 

  دوره فرعی مهندسی صنایع

 

نام درس پیش نیاز تعداد واحد توضیحات
تئوری احتمالات و کاربرد آن ریاضی عمومی 2 3 تبصره: اگر دانشجویی برخی از دروس پیشنهادی این دوره را در رشته اصلی خود گذرانده باشد، این دروس جزء 23 واحد محصوب نمی شوند و باید به جای آن دروس دیگری از مجموعه دروس پیشنهادی اخذ کند.
تحقیق در عملیات 1 ریاضی عمومی 2، برنامه نویسی کامپیوتر 3
اقتصاد مهندسی تئوری احتمالات و کاربرد آن 3
آمار مهندسی تئوری احتمالات و کاربرد آن 3
کنترل پروژه تئوری احتمالات و کاربرد آن، تحقیق در عملیات 1 3
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 1 تئوری احتمالات و کاربرد آن، تحقیق در عملیات 1 3
کنترل کیفیت آماری آمار مهندسی 3
ارزیابی کار و زمان آمار مهندسی 3
اصول مدیریت و تئوری سازمان گذراندن حداقل 12 واحد 2
طرح ریزی واحد های صنعتی اصول مدیریت و تئوری سازمان، ارزیابی کار و زمان 3
مهندسی فاکتور های انسانی ارزیابی کار و زمان 3
برنامه ریزی تولید کنترل پروژه، برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 1 3
اصول شبیه سازی آمار مهندسی، برنامه نویسی کامپیوتر 3

 

 

دوره فرعی علوم قرآن و حدیث

 

نام درس نوع درس پیش نیاز تعداد واحد
تاریخ و قرآن 1 تخصصی ____ 2
تاریخ و قرآن 2 تخصصی تاریخ و قرآن 1 2
تاریخ تفسیر 1 تخصصی ____ 2
تاریخ تفسیر 2 تخصصی تاریخ تفسیر 1 2
تفسیر تخصصی قرآن کریم 1 تخصصی ____ 4
تفسیر تخصصی قرآن کریم 2 تخصصی تفسیر تخصصی قرآن کریم 1 4
تفسیر موضوعی تخصصی تفسیر تخصصی قرآن کریم 2 4
آشنایی با نهج البلاغه 1 تخصصی ____ 2
آشنایی با نهج البلاغه 2 تخصصی آشنایی با نهج البلاغه 1 2
تاریخ حدیث 1 تخصصی ____ 2
تاریخ حدیث 2 تخصصی تاریخ حدیث 1 2
فقه الحدیث 1 تخصصی ____ 2
فقه الحدیث 2 تخصصی فقه الحدیث 1 2
فلسفه دین اختیاری ____ 2

 

 

دوره فرعی ادیان و عرفان اسلامی

 

نام درس پیش نیاز تعداد واحد
تاریخ تصوف 1  ____  2
تاریخ تصوف 2  تاریخ تصوف 1  2
ادیان ابتدایی و قدیم 1  ____ 2
ادیان ابتدایی و قدیم 2  ادیان ابتدایی و قدیم 1  2
عرفان عملی  ____  2
دین یهود 1  ____  2
دین یهود 2  دین یهود 1  2
ادیان هند 1 ____ 2
ادیان هند 2  ____ 2
عرفان نظری  ____ 2
ادیان ایران پیش از اسلام 1  ____  2
ادیان ایران پیش از اسلام 2  ادیان ایران پیش از اسلام 1  2
روش های مطالعات دینی 1  ____  2
روش های مطالعات دینی 2  روش های مطالعات دینی 1  2
دین خاور دور  ____ 2

آشنایی با سنت های عرفان غیراسلامی

 ____ 2
دین بودا  ____ 2
مسیحیت 1  دین یهود 2  2
مسیحیت 2  مسیحیت 1  2

 

دوره فرعی فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

نام درس نوع درس پیش نیاز تعداد واحد
مبادی عمومی فقه پایه ____ 2
مبادی خصوصی فقه پایه مبادی عمومی فقه 2
مبادی اصول پایه ____ 2
اصول فقه 1 تخصصی مبادی اصول 4
اصول فقه 2 تخصصی اصول فقه 1 4
اصول فقه 3 تخصصی اصول فقه 2 4
اصول فقه 4 تخصصی اصول فقه 3 4
فقه 1 تخصصی مبادی عمومی فقه 4
فقه 2 تخصصی فقه 1 4
فقه 3 تخصصی فقه 2 4
فقه 4 تخصصی فقه 3 4
قواعد فقه مدنی تخصصی مبادی عمومی فقه 2
قواعد فقه جزایی تخصصی ____ 2
حقوق جزای اختصاصی اسلام تخصصی حقوق جزای عمومی اسلام 4
حقوق جزای عمومی اسلام تخصصی ____ 2
حقوق بین الملل اسلام اختیاری ____ 2
حقوق خانواده 1 اختیاری ____ 2
تاریخ فقه تشیع اختیاری ____ 2