اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

تصویر تماس

دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه

آدرس:
دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه

تلفن: 8802401-0511

فکس: 8802401-0511

موبایل: 8802401-0511

فرم تماس


سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

اطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشداطلاعات اضافی در مورد مرکز فناوری رشد