شنبه, 28 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره های آموزش عالی آزاد پژوهشکده فناوری زيستی :

 

1. اندازه گيري بيان ژن و تشخيص کمي ميکرو ارگانيسم ها براساس آزمون Real-Time

2. بررسي بيان و مهار ژن و جايگاه درون سلولي پروتئين ها با استفاده از ايمونوسيتوشيمي

3. ارزيابي فعاليت آنزيمي در ژل الکترو فورز

4. بررسی بيان ژن باروش Real-Time PCR (شامل استخراج RNA، سنتز cDNA، SYBR green، Taqman، HRM) 

 

بازدید ها : 7603
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY