شنبه, 28 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف  Array چاپ Array

شيوه های اجرای آموزش های عالی آزاد

 

آموزش‌هاي عالي آزاد به سه شيوه مي تواند برگزار گردد:

  • سمينار (ارايه مختصر و گذرای يک يا چند موضوع تخصصی در يک زمينه مرتبط علمی به منظور آشنايی مخاطبين با مباحث مربوطه. ارايه سمينار عمدتاً بدون انجام کار عملی است.)،
  • کارگاه (ارايه فشرده و در عين حال عميق مبحثی تخصصی، با تاکيد بر انجام بحث و تبادل نظر در زمينه مطروحه به منظور يادگيری مخاطبين نسبت به موضوع ارايه شده. ارايه کارگاه عمدتاً همراه با انجام کار عملی است.)،
  • دوره (ارايه مبسوط يک يا چند درس در يک زمينه علمی مشخص. ارايه دوره می تواند همراه يا بدون انجام کار عملی باشد.)؛ دوره خود به سه دسته زير تقسيم مي شود:

          -       کوتاه مدت (کمتر از 50 ساعت)،

          -       ميان مدت (بين 50 تا 200 ساعت)،

          -       بلند مدت (بيش از 200 ساعت).

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY