شنبه, 28 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ
دانشکده ها        
آموزش های ارائه شده
دانشکده مهندسی دوره های آموزشی سمينارهای آموزشی کارگاه های آموزشی

دانشکده معماری

دوره های آموزشی سمينارهای آموزشی کارگاه های آموزشی

دانشکده علوم پايه

دوره های آموزشی سمينارهای آموزشی کارگاه های آموزشی

دانشکده علوم ریاضی

دوره های آموزشی سمينارهای آموزشی کارگاه های آموزشی

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

دوره های آموزشی سمينارهای آموزشی کارگاه های آموزشی

دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی

دوره های آموزشی سمينارهای آموزشی کارگاه های آموزشی

دانشکده ادبيات و علوم انسانی

دوره های آموزشی سمينارهای آموزشی کارگاه های آموزشی

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی

دوره های آموزشی سمينارهای آموزشی کارگاه های آموزشی

دانشکده دامپزشکی

دوره های آموزشی سمينارهای آموزشی کارگاه های آموزشی

دانشکده کشاورزی

دوره های آموزشی سمينارهای آموزشی کارگاه های آموزشی

دانشکده منابع طبيعی و محيط زيست

دوره های آموزشی سمينارهای آموزشی کارگاه های آموزشی

دانشکده کشاورزی شيروان

دوره های آموزشی سمينارهای آموزشی کارگاه های آموزشی

   

     
بازدید ها : 13418
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY