شنبه, 28 مهر 1397

تاريخچه :

 «دوره‎‎هاي دانشگاهي در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، تصميم به انتخاب نام «کالج دانشگاه فردوسي مشهد» براي اين مجموعه گرفته شد. بر اين اساس فعاليت کالج دانشگاه تا سال 1386 به سه حوزه «آموزش ‎هاي عالي رسمي»، «آموزش ‎هاي عالي آزاد» و «خدمات آموزشي مورد درخواست جامعه» تقسيم مي‎شد که پس از ساماندهي دوره‎ هاي نوبت دوم و ايجاد نظام پرداخت الکترونيکي براي دانشجويان اين دوره ‎ها، ضرورت وجود تشکيلات مديريتي دوره‎ هاي نوبت دوم در دانشگاه از بين رفت و لذا با تبديل دوره‎ هاي نوبت دومِ کالج به يک واحد خدمات مالي و انتقال آن به اداره کل امور آموزشي دانشگاه، عملاً حوزه "آموزش‎ هاي عالي رسمي" از فعاليت ‎هاي کالج حذف گرديد. ‎هاي شبانه و کوتاه مدت» دانشگاه تا سال 1382 عمدتأ به اداره دوره ‎هاي شبانه و بعضأ به صورت موردي به برگزاري دوره ‎هاي کوتاه مدت مي‎ پرداخته است. از سال 1382 و در پي اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و بازنگري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در برنامه‎ ها، سياست ‎ها و اهداف بخش آموزش‎ هاي عالي، دانشگاه فردوسي مشهد نيز تصميم به ساماندهي و گسترش دوره‎ هاي شبانه به مقاطع بالاتر (به ويژه به خاطر تغيير ماهوي ايجاد شده در اين دوره ها و تبديل آن‎ها به نوبت دوم) از يک سو و همچنين توسعه سازمان يافته دوره‎ هاي کوتاه مدت از سوي ديگر گرفت. از اين رو با توجه به شرح وظايف و مأموريت‎ هاي جديد تعيين شده، نام اين مجموعه به «مرکز آموزش ‎هاي حرفه ‎اي، تخصصي و امور دوره ‎هاي نوبت دوم(شبانه)» تغيير يافت که در ابتدای سال 1384 نيز با مطالعه و مقايسه تطبيقي ساختار و شرح وظايف کالج

 وظايف :

مأموريت کالج دانشگاه از سال 1386 تاکنون به دو بخش زير تقسيم مي‎شود:

مأموريت اصلي: مديريت، برنامه ريزي و برگزاري آموزش‎ هاي عالي آزاد.

 مأموريت فرعي: مديريت، برنامه ريزي و انجام خدمات آموزشي مورد درخواست بخش ‎هاي کاربردي جامعه.

 ساختار سازماني :

کالج دانشگاه يک حوزه ستادی دانشگاه فردوسی مشهد است که از يک سو از طريق ايجاد دفاتر آموزش های عالی آزاد در دانشکده ها، پژوهشکده ها و واحدهای تابعه دانشگاه به مديريت، برنامه ريزی و هدايت کلان آموزش های عالی آزاد می پردازد و از سوی ديگر و با هدف زمينه سازی و حمايت از ظرفيت های بين رشته ای دانشگاه، خود به طور مستقيم به امر اجرای برخی از آموزش های عالی آزاد که عمدتاً ماهيت بين واحدی و بين دانشکده ای دارند، می پردازد.

سيستم آموزش :

ترم‎ هاي آموزشي کالج منطبق بر ترم‎ هاي آموزشي دانشگاه است و آموزش ‎هاي عالي آزاد ارائه شده در قالب سمينار (ارايه اجمالی مطالب تخصصی بدون انجام کار عملي)، کارگاه (ارايه فشرده مبحثی تخصصی همراه با انجام کار عملي) و دوره ‎هاي آموزشي مي‎باشد.

 

 

روساي کالج دانشگاه از آغاز تاکنون

نام و نام خانوادگي

آغاز تصدي

پايان تصدي

دکتر محمود رضائي رکن آبادي (رئيس دوره های شبانه و کوتاه مدت)

77

82

دکتر سعيد کيوانفر (موسس کالج)

82

89

 دکتر مهدی خواجوی (سرپرست کالج دانشگاه)

 89

91

 دکتر محمد جواد ساعی

  91 

تاکنون 

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY