ثبت نام طرح بانک مراقبان آزمون (باما)

به منظور ساماندهي برگزاري آزمون هاي دانشگاهي، ملي و بين المللي در دانشگاه فردوسي مشهد، با تصميم شوراي معاونت آموزشي دانشگاه مقرر گرديده است از اين پس دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت (ناتك) آموزشي دانشگاه مسئوليت طراحي، اعتباريابي و نظارت آزمون هاي مزبور را بر عهده گيرد. اجراي آزمون ها بر عهده كالج دانشگاه مي باشد.

در همين راستا مقرر شده است "بانك اطلاعاتي مراقبان آزمون (باما)" تهيه شود. بنابراين ضروري است كليه همكاران دانشگاهي (اعم از اعضاي محترم هيات علمي، كاركنان گرامي و دانشجويان محترم دكتري و كارشناسي ارشد) كه تمايل به همكاري در برگزاري آزمون هاي مزبور را دارند، اطلاعات پرسنلي خود را از طريق سايت كالج دانشگاه/ منوي ثبت نام الكترونيكي/ بانك اطلاعاتي مراقبان آزمون، در سيستم وارد نمايند. متقاضيان شركت در طرح "مراقبان آزمون"، به عنوان عوامل اجرايي آزمون (عوامل مخزن، سرپرست سالن، رابط و مراقب) آموزش هاي لازم را دريافت مي نمايند و پس از گذراندن دوره آموزشي، گواهي شايستگي مراقبت از آزمون” (شِما) را از دفتر ناتك آموزشي دانشگاه دريافت نمايند. بديهي است پس از تهيه بانك اطلاعاتي و برگزاري آموزش هاي لازم، صرفا همكاراني در برگزاري آزمون ها با دانشگاه همكاري خواهند داشت كه موفق به اخذ گواهي "شما" شده باشند. ثبت نام مجدد و تكميل مدارك (مربوط به دور قبل ثبت نام) در بانك اطلاعاتي "مراقبان آزمون" تا پايان روز دوشنبه 27 آبان مي باشد. دوره هاي آموزشي با نظارت و طراحي ناتك و توسط كالج دانشگاه برگزار مي شود. خواهشمند است در طي فرآيند ثبت نام به موارد ذيل توجه داشته باشيد:

  • همكاراني كه در دور اول ثبت نام اقدام به نام نويسي نموده اما مدارك خود را تكميل ننموده اند، مي توانند با وارد كردن كد ملي و كدرهگيري كه از سيستم دريافت كرده اند، نسبت به تكميل مدارك اقدام نمايند.
  • حداقل مدرك لازم براي همكاري به عنوان عوامل آزمون ها، مدرك كارداني مي باشد. همكاراني كه مدرك تحصيلي آنان ديپلم مي باشد، در صورت داشتن سابقه همكاري در برگزاري آزمون ها مي توانند اقدام به ثبت نام نمايند.
  • پس از تهيه بانك اطلاعاتي فقط همكاران و دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد اجازه همكاري در برگزاري آزمون ها را خواهند داشت.
  • دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد صرفا به عنوان رابط و يا مراقب مي توانند در برگزاري آزمون ها همكاري داشته باشند.
  • همكاراني مي توانند به عنوان عوامل مخزن در برگزاري آزمون فعاليت نمايند كه داراي يكي از شرايط ذيل باشند:

                                  الف) سابقه حضور در مخزن در آزمون هاي قبل

                                  ب) سابقه همكاري در مديريت آموزشي و يا اداره خدمات آموزشي دانشكده ها و يا سابقه همكاري به عنوان كارشناس پژوهشي (در صورت تاييد همكاري)

  • همچون گذشته، كليه همكاران واجد شرايط به عنوان عوامل مخزن، پس از تاييد صلاحيت عمومي ايشان از سوي حراست محترم دانشگاه مي توانند در برگزاري آزمون ها همكاري نمايند.
  • براي كليه همكاران ثبت نام كننده در طرح باما دوره هاي آموزشي به مدت حداقل 4 ساعت برگزار خواهد شد. اين دوره ها شامل آموزش هاي عمومي براي همه متقاضيان و آموزش هاي تخصصي براي سرپرستان سالن و عوامل مخزن مي باشد. شركت در اين دوره ها و آزمون پايان دوره آن و اخذ گواهي مربوطه، براي همه متقاضيان همكاري (حتي افرادي كه سابقه همكاري در برگزاري آزمون ها را دارند) الزامي مي باشد.
  • هزينه شركت در دوره آموزشي 300.000 ريال مي باشد.
  • در صورت ثبت نام به موقع و نهايي همكاران محترم، طبق برنامه ريزي انجام شده، اولين دوره براي گروه اول متقاضيان پنجشنبه 1 آذرماه برگزار خواهد شد.

توجه: همكاران و دانشجوياني كه با پرداخت هزينه 1.200.000 ريال در دوره اولِ ثبت نام، اقدام به نام نويسي نموده اند، ضروري است با تماس با شماره هاي داخلي 2388 و يا 4336، شماره حساب براي استرداد مابه التفاوت وجه ثبت نام ارائه نمايند.