مدیران و مسئولین آموزش های عالی آزاد

Dr. Mirzavaziri 

رئیس کالج دانشگاه فردوسی  مشهد

دکتر مجید میرزا وزیری

وبگاه شخصی

Dr. Beydokhti

مسئول آموزش های عالی آزاد

دانشکده مهندسی

دکتر بهروز بیدختی

وبگاه شخصی

Dr Minaiee

مسئول آموزش های عالی آزاد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر مسعود مینایی

وبگاه شخصی

Oloom Edari - Dr. Saee

مسئول آموزش های عالی آزاد

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

دکتر محمدجواد ساعی

وبگاه شخصی

Riazi - Dr. Najafi

مسئول آموزش های عالی آزاد

دانشکده علوم ریاضی

دکتر حامد نجفی

وبگاه شخصی

 

Dr. Bordbar

مسئول آموزش های عالی آزاد

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر مریم بردبار

وبگاه شخصی

 

tarbiat badani - mohamadi nezhad

مسئول آموزش های عالی آزاد

دانشکده علوم ورزشی

دکتر مهدی محمدی نژاد

وبگاه شخصی

 

memari - mahdizade

مسئول آموزش های عالی آزاد

دانشکده معماری و شهرسازی

دکتر سارا مهدیزاده

وبگاه شخصی

 

manabe tabiee - rashki

مسئول آموزش های عالی آزاد

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

دکتر علیرضا راشکی

وبگاه شخصی

 

دکتر وحیدی نیا

مسئول آموزش های عالی آزاد

دانشکده علوم

دکتر محمد وحیدی نیا

وبگاه شخصی

 

keshavarzi - Dr Edalatian

مسئول آموزش های عالی آزاد

دانشکده کشاورزی

دکتر محمدرضا عدالتیان دوم

وبگاه شخصی

 
 

Dr Mirshokraiee

مسئول آموزش های عالی آزاد

دانشکده دامپزشکی

دکتر پژمان میرشکرایی

وبگاه شخصی

 
 

Elahiat - Akbari

مسئول آموزش های عالی آزاد

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دکتر صاحبعلی اکبری

وبگاه شخصی

 
 

Behnam Rasouli

مسئول آموزش های عالی آزاد

پژوهشکده فناوری زیستی

دکتر فاطمه بهنام رسولی

وبگاه شخصی 

Karimian

مسئول آموزش های عالی آزاد

پژوهشکده علوم گیاهی

دکتر زهرا کریمیان

وبگاه شخصی 

Arshadi

مسئول آموزش های عالی آزاد

پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

دکتر وحید ارشدی

وبگاه شخصی 

hosseini Sani

مسئول آموزش های عالی آزاد

پژوهشکده فناوری زیستی

دکتر سیدکمال حسینی ثانی

وبگاه شخصی 

Nasehi

مرکز زبان های خارجی کالج دانشگاه

سرپرست گروه زبان فرانسه

دکتر زهره ناصحی

وبگاه شخصی 

Adabiat - Dr Khosh Salighe

مرکز زبان های خارجی کالج دانشگاه

سرپرست گروه زبان انگلیسی

دکتر مسعود خوش سلیقه

وبگاه شخصی