سه شنبه, 09 خرداد 1396
مشاهده در قالب پی دی اف  Array چاپ Array

 

پرداخت شهريه

 

 

  • دانش‎پذيران موظف به پرداخت شهريه مصوب در ابتداي هر آموزش مي‎باشند.

 

تبصره 1 – اجازه دريافت شهريه به صورت تقسيط با کميته آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد است. ليکن چنانچه با موافقت کميته ي آموزش‎ هاي عالي آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد مقرر گرديد، شهريه دوره ای به صورت اقساط پرداخت شود، دانش پذيران موظف به انجام تسويه حساب نهايی دوره تا قبل از پايان دوره و آغاز امتحانات مربوطه می باشند.

 

  •   استرداد شهريه برای دانش پذيران منصرف از تحصيل امکان پذير نمی باشد. در شرايط استثنا و مشروط به موافقت دفتر آموزش های عالی آزاد واحد مربوطه، دانش‎پذير منصرف از شرکت در آموزش، در صورتي که تاريخ انصراف وی 10 روز قبل از شروع ترم باشد، شهريه پرداختي ايشان با کسر مبلغ 10% مسترد خواهد شد. شهريه پس از آغاز آموزش به هيچ عنوان مسترد نمی گردد.

 

تبصره 2 - شهريه دانش پذيران شرکت کننده در آموزش هايی که به حد نصاب نرسيده اند و نيز شهريه دانش پذيرانی که صلاحيت شرکت در آموزش را به تشخيص دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد نداشته باشند، به طور کامل مسترد خواهد گرديد.

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY