سه شنبه, 09 خرداد 1396
مشاهده در قالب پی دی اف  Array چاپ Array

 

ساعات دروس و دروس پيش نياز

 

 

آن دسته از شرکت کنندگان در دوره‎  هاي آموزش عالي آزاد که يک يا چند درس از دروس پيش نياز دوره‎ ها را نگذرانده ‎اند، در صورت ارايه دروس در دانشگاه فردوسي مشهد، به تشخيص کميته ي آموزش‎ هاي عالي آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد ارايه دهنده دوره موظفند حسب نياز، دروسي را که کميته تعيين مي‎کند به عنوان دروس جبراني (يا پيش نياز) و با پرداخت هزينه مربوطه، بگذرانند. در صورت عدم ارايه دروس در دانشگاه فردوسی مشهد، کميته آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد می تواند مطابق بند اين آيين نامه در مورد دروس پيش نياز نيز عمل نمايد. در غير اين صورت عدم داشتن اطلاعات کافی در دروس پيش نياز، نشان دهنده نداشتن شرايط تخصصی ثبت نام در يک دوره آموزشی خواهد بود و دانشکده يا واحد نمی بايست نسبت به ثبت نام اين دسته از دانش پذيران اقدام نمايد.

 

تبصره 1 – قوانين حاکم بر دروس پيش نياز و چگونگي ارايه آن‎ها در دانشکده ‎ها، پژوهشکده ها و واحدها، از هر حيث مانند ساير دروس و تابع مقررات آموزش ‎هاي عالي آزاد است. نمره قبولی در هر درس پيش نياز 10 است و نمرات اين دروس در ميانگين کل نمرات دانش‎پذير محاسبه نمي‎شوند. همچنين طول مدت آموزشِ دروس پيش نياز جزو ساعات آموزشی مصوب دوره در صدور گواهی های پايان دوره محاسبه نمی گردد.

تبصره 2 - چنانچه يک يا چند درس از دوره آموزشی با دروس آموزشی دوره های رسمی ارايه شده در دانشکده (دانشگاه) دارای اشتراک مباحث باشند، دفتر آموزش های عالی آزاد می تواند با هماهنگی با معاون آموزشی دانشکده مربوطه، نسبت به معرفی دانش پذيران برای شرکت در کلاس های مزبور اقدام نمايد. دانشکده ها نيز می بايست نهايت همکاری را در اين زمينه بنمايند.

 

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY