سه شنبه, 09 خرداد 1396
مشاهده در قالب پی دی اف  Array چاپ Array

 

تحصيل هم زمان

 

دانش‎پذير مي‎تواند به صورت هم زمان در بيش از يک دوره آموزشي شرکت نمايد به شرط آنکه شرايط پيش نيازي دوره‎ ها را رعايت نموده و تداخل در زمان تشکيل کلاس ها‎ و برگزاري امتحانات ايجاد نشود.

تبصره - در صورت تخلف و عدم رعايت هر يک از شرايط مزبور، دانش پذير از ادامه تحصيل در يکي از دوره ‎هاي انتخابي به تشخيص مراجع ذيربط، محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي‎شود و دانش‎پذير در اين حال موظف است کليه هزينه ‎هاي مربوط به دوره حذف شده را مطابق با تعرفه‎ هاي تعيين شده به دانشکده، پژوهشکده يا واحد ذيربط بپردازد.

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY