پنجشنبه, 08 تیر 1396
مشاهده در قالب پی دی اف  Array چاپ Array

 

معادل سازی و پذيرش دروس

 

 

چنانچه به هنگام ثبت نام، دانش پذيری مدعی گذراندن برخی از دروسِ يک دوره آموزش عالی آزاد باشد و تمايل به گذراندن آن ها در دوره مربوطه را نداشته باشد، اين دروس بايستی معادل سازی شوند. معادل سازی يا پذيرش اين دروس با در نظر گرفتن شرايط زير به عهده کميته آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد می باشد:

 

 

  • از زمان گذراندن درس مورد نظر، بيش از 5 سال نگذشته باشد،
  • حداقل نمره اکتسابی در درس (دروس) مربوطه 12 باشد،
  • درس گذرانده شده بايستی به لحاظ محتوی، درس مربوطه در دوره آموزش عالی آزاد ارايه شده را پوشش دهد،
  • درس گذرانده شده بايستی در يکی از دانشگاه های مورد تاييد وزارت علوم (غيرانتفاعی، پيام نور، علمی و کاربردی، آزاد) بوده باشد،
  • مجموع ساعات دروسی که جهت معادل سازی و پذيرش برای يک دوره آموزش عالی آزاد بررسی می شوند، حداکثر سه چهارم کل ساعات آموزشی دوره آموزش عالی آزاد ارايه شده می تواند باشد،
  • پذيرفتن دروس معادل سازی شده توسط کميته ی آموزش عالی آزاد، موجب کسر شهريه مصوب دوره نمی شود و دانش پذير همچنان موظف به پرداخت کل شهريه دوره آموزشی می باشد.

 

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY