دوشنبه, 23 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره ارزیابی فعالیت آنزیمی در ژل الکتروفورز:

اهداف دوره:

آشنایی با اصول شناسایی و تشخیص فعالیتهای آنزیمی با کمک ژل الکتروفورز

انجام عملی آزمایشها

توانمندی انجام و طراحی آزمایشهای مرتبط

مخاطبان :

  • دانشجویان و اعضا هیات علمی رشته های مختلف زیست شناسی ، شیمی ، علوم آزمایشگاهی ، پزشکی ، کشاورزی ، دامپزشکی
  • دانشجویان دانشگاههای آزاد و دولتی
  • محققین در سطوح بالا
  • اعظا هیات علمی دانشگاههای آزاد و دولتی
  • سازمانهای استاندارد
  • جهاد کشاورزی

تحصیلات مخاطبان: لیسانس و بالاتر

مشاغل مخاطبان:دانشجویان یا پژوهشگران پیشرفته

پیشنیاز: داشتن اطلاعات پایه آنزیمی

مدت کل دوره: 17 ساعت

چکیده دوره:

سرفصل های آموزشی:

1. اصول اولیه الکتروفورز

2. شناسایی نوارهای آنزیمی پروتئازها

3. شناسایی و تشخیص فعالیت آنزیم های آمیلاز

4.شناسایی و تشخیص فعالیت آنزیم های پرکسیداز

روش های اجرا :

1. آماده سازی نمونه

2. انجام ژل الکتروفورز طبیعی

3. حذف ترکیبات دترجنت از محیط ژل

4. ظهور نوارهای آنزیمی

بازدید ها : 2306
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY