شنبه, 26 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

روش های آماری 

3

اجباری

 آمار ریاضی 1

3

 اجباری

آمار ریاضی 2

3

 اجباری

محاسبات آماری 1

1

 اختیاری

محاسبات آماری 2

1

اختیاری 

رگرسیون 1

3

اختیاری 

روشهای چند متغیره پیوسته 

3

اختیاری 

 طرح آزمایشها 1

3

اختیاری 

کنترل کیفیت آماری

3

اختیاری 

 روشهای نمونه گیری 1

3

اختیاری 

روشهای چندمتغیره گسسته

3

اختیاری 

 

دروس پیشنیاز : آمار و احتمال 1 - مبانی ماتریسها و جبرخطی

بازدید ها : 2420
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY