جمعه, 25 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

میکروبیولوژی

3

الزامی 

 زیست جانوری

3

 الزامی

 زیست گیاهی

3

 الزامی

 زیست سلولی و ملکولی

4

 الزامی

 تکامل

2

 اختیاری

 اصول رده بندی جانوران

2

اختیاری 

 فیزیولوژی جانوران

4

اختیاری 

 بافت شناسی

2

اختیاری 

 جنین شناسی

2

اختیاری 

 ژنتیک

4

اختیاری 

 بیوتکنولوژی

2

اختیاری 

 ایمنولوژی

2

اختیاری 

 ویروس شناسی

2

اختیاری 

 فیزیولوژی گیاهی

3

اختیاری 

 جلبک شناسی

2

اختیاری 

 اکولوژی آبهای شیرین

2

اختیاری 

 

بازدید ها : 2233
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY