شنبه, 28 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1

فیزیک جدید

4

الزامی

فیزیک عمومی 

2

 مکانیک کوانتمی 1

4

 الزامی

 فیزیک جدید

3

مکانیک کوانتمی 2

4

 اختیاری

 مکانیک کوانتمی 1

4

الکترومغناطیس 1

4

 الزامی

فیزیک عمومی - ریاضی عمومی

5

الکترومغناطیس 2

4

 اختیاری

 الکترومغناطیس 1

6

مکانیک تحلیلی 1

3

 الزامی

فیزیک عمومی - ریاضی عمومی

7

مکانیک تحلیلی 2

3

 اختیاری

مکانیک تحلیلی 1

8

نسبیت خاص 

3

 اختیاری

فیزیک جدید 

9

 حالت جامد 1

3

اختیاری

مکانیک کوانتمی 1

10

فیزیک هسته ای 1

3

 اختیاری

مکانیک کوانتمی 1

 

11

لیزر

3

 

 اختیاری

 

فیزیک جدید

 اپتیک مدرن

3

 الکترومغناطیس 1

 

12

 نجوم مقدماتی

3

 

 اختیاری

 

فیزیک عمومی 

مقدمات ذرات بنیادی

3

مکانیک کوانتمی 2

بازدید ها : 2446
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY