شنبه, 28 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

کلیات اقتصاد

3

اختیاری

 

 اقتصاد خرد 1

4

 اجباری

 

 اقتصاد خرد 2

4

 اجیاری

اقتصاد خرد 1

 اقتصاد کلان 1

4

 اجباری

اقتصاد خرد 1

 اقتصاد کلان 2

4

 اجباری

اقتصاد خرد 2

اقتصاد توسعه

3

اختیاری

اقتصاد خرد 2 و کلان 2

 اقتصاد مدیریت

3

 اختیاری

اقتصاد خرد 2

 اقتصاد ایران

3

 اختیاری

اقتصاد توسعه

 ارزیابی طرح های اقتصادی (اقتصاد مهندسی)

3

 اختیاری

 اقتصاد خرد 2 و کلان 2

تجارت بین الملل

3

 اختیاری

اقتصاد خرد 2 و کلان 2

 مالیه بین الملل

3

 اختیاری

تجارت بین الملل

 اقتصاد بخش عمومی 1

3

 اختیاری

 اقتصاد خرد 2 و کلان 2

پول و بانکداری

3

 اختیاری

اقتصاد کلان 2

 

پیشنیازهای اولیه : ریاضی عمومی 1 - آمار 1

بازدید ها : 2420
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY