جمعه, 25 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

23181126

تئوری احتمالات و کاربرد آن

3

ریاضی عمومی 2

23181148

 تحقیق در عملیات 1

3

ریاضی عمومی 2- برنامه نویسی کامپیوتر

 23181091

اقتصاد مهندسی

3

تئوری احتمالات و کاربرد آن

23181159

 آمار مهندسی

3

 تئوری احتمالات و کاربرد آن

23181193

 کنترل پروژه

3

 تئوری احتمالات و کاربرد آن - تحقیق در عملیات 1

23181206

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1

3

تئوری احتمالات و کاربرد آن - تحقیق در عملیات 1 

23181171

کنترل کیفیت آماری

3

آمار مهندسی 

23181182

 ارزیابی کار و زمان

3

 آمار مهندسی

23183019

 اصول مدیریت و تئوری سازمان

2

 گذراندن حداقل 12 واحد

23181251

 طرح ریزی واحدهای صنعتی

3

 اصول مدیریت - ارزیابی کار و زمان

 23183086

 مهندسی فاکتورهای انسانی

3

ارزیابی کار و زمان

23183042

برنامه ریزی تولید

3

 کنترل پروژه - برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1

23183100

 اصول شبیه سازی

3

آمار مهندسی - برنامه نویسی کامپیوتر

 

پیشنیازهای اولیه : ریاضی عمومی 1 -  ریاضی عمومی 2 -  برنامه نویسی کامپیوتر

بازدید ها : 2807
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY