شنبه, 28 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

عملی 

نظری

21213252

جغرافیای جمعیت ایران

2

-

 *

21210140

 مبانی جغرافیایی روستایی

2

 -

 *

21212214

 جغرافیای سیاسی ایران

2

 -

 *

21213263

 جغرافیای روستایی ایران

2

 -

 *

21210128

 آب و هوای ایران

2

 -

 *

21213423

 برنامه ریزی روستایی ایران

2

 -

 *

21212179

 اقتصاد روستایی ایران

2

 -

 *

21212282

 مدیریت روستایی

2

 -

 *

21212271

 گردشگری روستایی

2

 -

 *

21213650

 روش تحقیق در مطالعات روستایی

2

 -

*

21212135

 برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا

2

 -

 *

21212362

 مدیریت بحران در نواحی روستایی

2

 -

 *

21212044

 روابط متقابل شهر و روستا

2

 -

 *

21212373

 شهر نشینی و درگونی در نواحی روستایی

2

 -

*

21212260

توسعه پایدار روستایی

2

 -

 *

 

بازدید ها : 2510
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY