شنبه, 28 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

ترم ارائه شده

21251605

متون نظم 3- قسمت سوم :نظامی

2

اجباری

نیمسال دوم

21251638

متون نظم 4 - قسمت دوم  مثنوی های عطار

2

 اجباری

 نیمسال اول

21251649

 متون نظم 4 - قسمت سوم مثنوی معنوی 1

2

 اجباری

 نیمسال دوم

21251570

متون نثر 2 - متون ادبی  - داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه

2

 اجباری

 نیمسال دوم

21251581

 متون نثر 3 - متون ادبی - تعلیمی با تاکید بر گلستان

2

 اجباری

 نیمسال اول

21251672

 جریان شناسی شعر معاصر ایران

2

 اجباری

 نیمسال اول

21251683

 جریان شناسی نثر معاصر ایران

2

 اجباری

 نیمسال دوم

21251707

 کلیات نقد ادبی

2

 اجباری

 نیمسال اول

21250124

 آییان نگارش و ویرایش

2

 اجباری

 نیمسال اول

21251398

عروض و قافیه

2

 اجباری

 نیمسال دوم

21253258

 کارگاه مقاله نویسی

2

اختیاری

 نیمسال دوم

21253270

 کارگاه ویراستاری (1)

2

 اختیاری

 نیمسال اول

21253349

مبانی آموزش زبان فارسی

2

 اختیاری

 نیمسال اول

21253383

 فلسفه و ادبیات

2

 اختیاری

 نیمسال دوم

21253452

 مکتب های ادبی

2

 اختیاری

 نیمسال دوم

21253509

 ادبیات داستانی

2

 اختیاری

 نیمسال اول

21253521

 مکاتب نقد ادبی

2

 اختیاری

 نیمسال دوم

21253598

 متون نظم تعلیمی

2

   اختیاری  

 نیمسال اول

21253601

 متون نظم عرفانی

2

   اختیاری  

 نیمسال دوم

21253634

 متون منتخب نثر ادبی - داستانی

2

  اختیاری  

 نیمسال اول

 

بازدید ها : 2532
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY