شنبه, 28 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره مقدماتی ژن کلونينگ:

اهداف دوره:

 • آموزش مباحث تئوري و عملي ژن كلونينگ به دانشجويان و محققان علوم زيستي
 • آموزش نحوه استفاده از اطلاعات بانك هاي اطلاعاتي و نرم افزار هاي مورد نياز در دستيابي به توالي ژن هدف

 

مخاطبان:

 • دانشكده هاي مرتبط به علوم زيستي در دانشگاه هاي دولتي و آزاد
 • مراكز تحقيقات علوم پزشكي
 • مراكز تحقيقات كشاورزي
 • شركت هاي بيوتكنولوژي

تحصیلات مخاطبان:

 • كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي 
 •  دكتري تخصصي

مشاغل مخاطبان:

 • اعضاء هيات علمي دانشگاه  ها 
 • محققان علوم زيستي
 • دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي مختلف علوم زيستي
 •  

پيشنياز: آشنائي با مباحث پايه ژنتيك

مدت کل دوره: 40 ساعت

چکيده دوره:

مباحث تئوري: 

 • محتوي ژنتيكي باكتري ها و روش هاي استخراج DNA
 • آنزيم هاي برشي
 • آنزيم هاي اتصال و اساس مولكولي واكنش
 • انواع وكتور هاي كلونينگ
 • روش هاي ترانسفورميشن و تاييد نوتركيب در سلول هاي باكتريائي
 • واكنش زنجيره اي پليمراز و اصول طراحي پرايمر
 • بانك هاي اطلاعاتي و نحوه دستيابي به اطلاعات يك ژن 

مباحث عملي:

-        آزمايشگاه بيوانفورماتيك

 • جستجو و استحصال توالي ژني از بانك هايي اطلاعات تحت شبكه
 • طراحي پرايمر
 • شبيه سازي مراحل كلونينگ

-        آزمايشگاه ژنتيك مولكولي

 • تكثير توالي هدف و خالص سازي آن
 • كلونينگ قطعه هدف در وكتور
 • تهيه سلول مستعد باكتري
 • ترانسفورميشن سلول هاي باكتري
 • تاييد كلني ها با كلني PCR
 • تهيه كشت مايع و استخراج پلاسميد
 • بررسي الگوي هضم آنزيمي و تعيين جهت قطعه
 • آماده سازي نمونه جهت توالي يابي

 

بازدید ها : 5464
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY