دوشنبه, 23 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

س: آموزش های عالی آزاد چيست و با چه هدفی ارائه می شود؟

ج: آموزش عالي آزاد، آموزشي غير رسمي و بالاتر از سطح متوسطه است که در قالب آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت و ميان مدت اجرا می شود. از مهمترين اهداف اين آموزش ها می توان به ايجاد زمينه مناسب برای افزايش دسترسی به آموزش عالی، تعميم و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی و ارائه آموزش های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اشاره کرد.

س: آيا آموزش های عالی آزاد مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری نيز می باشد؟

ج: بله، اساساً آموزش های عالی آزاد توسط وزارت علوم تعريف شده است و کليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که با مجوز شورای گسترش آموزش عالی تاسيس شده اند، در چارچوب قوانين و مقررات صادره از سوی وزارت، می توانند به برگزاری اين آموزش ها اقدام نمايند. البته لازم به ذکر است از سوی وزارت متبوع در خصوص برگزاری آموزش های عالی آزاد اختياراتی به دانشگاه فردوسی مشهد و برخی از دانشگاه های ديگر تفويض شده است.

س: آيا دانشگاه اين آموزش ها را صرفاً برای دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد ارائه می دهد؟

ج: خير، آموزش های عالی آزاد انواع مختلفی دارد که از انواع آن می توان به آموزش هاي حرفه‌اي و تخصصي مورد نياز سازمان ها، نهادها و صنايع، آموزش هاي تخصصي مورد نياز بازار کار و جامعه و آموزش هاي عمومی شهر و شهروند نام برد. بنابراين مخاطب اين آموزش ها قشرهای مختلف جامعه هستند.

س: ارائه آموزش های عالی آزاد در دانشگاه فردوسی مشهد به چه صورت است؟

ج: آموزش‌هاي عالي آزاد در دانشگاه به سه شيوه برگزار می گردد، سمينار که ارائه مطالب بدون انجام کار عملي است، کارگاه که ارائه مطالب با انجام کار عملي است و دوره که خود به سه دسته تقسيم مي شود، کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت. ضمن اينکه آموزش های عالی آزاد می تواند به صورت حضوری يا مجازی ارائه گردد. 

س: آيا دانش آموختگان اين آموزش های عالی آزاد دانشنامه معادل دريافت می کنند؟ و آيا با مدرک دريافتی می توانند در مقاطع بالاتر ادامه تحصيل دهند؟

ج: مدارک اعطايی به دانش آموختگان اين آموزش ها گواهينامه پايان دوره آموزش عالي آزاد و يا گواهی شرکت در سمينار يا کارگاه آموزشی می باشد، اين مدارک از ارزش علمی خوبی برخوردار هستند و با مجوز وزارت علوم صادر می شوند اما با توجه به ماهيت آموزش های عالی آزاد که در قالب آموزش های مقطع دار تعريف نمی شوند و بنا بر تصريح قانون، استفاده از الفاظ کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و يا الفاظی که تداعی کننده دانشنامه اين مقاطع باشد (مثل معادل و يا در سطح ...)، ممنوع است. بنابراين امکان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر با مدارک اعطايی اين آموزش ها وجود ندارد.

س: مراحل اجرای آموزش های عالی آزاد به چه صورت است؟

ج: فرآيند نخست، فرآيند طراحی، برنامه ريزی و تصويب آموزش هاست که طراحی و برنامه ريزی در دانشکده ها و پژوهشکده ها و تصويب آموزش ها در شورای آموزش های عالی آزاد دانشگاه انجام می شود، پس از اين مرحله و انجام فرآيند دوم يعنی ثبت نام دانش پذيران، فرآيند سوم يعنی برگزاری آموزش های عالی آزاد توسط دانشکده ها و پژوهشکده ها انجام می شود. مرحله نهايی يعنی صدور گواهی ها و گواهينامه ها نيز توسط کالج و پس از بررسی گزارشهای ارسالی صورت می پذيرد.

س: طراحی و تصويب آموزش ها توسط چه کسی و به چه صورت انجام می شود؟

ج: پيشنهاد دهنده آموزش ها می توانند اعضا هيات علمي، کارشناسان و دانشجويان تحصيلات تکميلي گروه‎هاي دانشکده، پژوهشکده يا واحد يا متخصصين و خبرگان بخش‎هاي صنعت، کشاورزي و ... و سازمان‎هاي استفاده کننده از خدمات آموزشي دانشگاه باشند، پيشنهاد اوليه پس از طرح در کميته آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده و يا واحد و تصويب اوليه، به کالج ارسال می شود و در صورت تصويب نهايی در شورای آموزش های عالی آزاد دانشگاه، قابل اجرا خواهد بود.

س: چه تفاوت هايی بين آموزش های ارائه شده در واحد بين الملل و کالج دانشگاه وجود دارد؟

ج: آموزش های ارائه شده توسط اين دو واحد کاملاً متفاوت است، واحد بين الملل در مقاطع تحصيلات تکميلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشجو می پذيرد و به کسانی که با موفقیت دوره را به پایان برسانند دانشنامه اعطا خواهد شد، در حالی که در کالج دانشگاه دوره های کوتاه مدت، ميان مدت و يا کارگاه ها و سمينارهای آموزشی ارائه میشود. به افرادی که در اين دوره ها ثبت نام کنند دانش پذير گفته می شود و به کسانی که با موفقيت اين آموزش ها را به پايان برسانند گواهينامه پايان دوره و يا گواهی شرکت در کارگاه و سمینار آموزشی اعطا خواهد شد.

 

بازدید ها : 8917
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY