پنجشنبه, 30 دی 1395

شهریه آزمون های DELF و DALF در سال 1396

 

سطح

مبلغ

DELF A1

60 یورو

DELF A2

60 یورو

DELF B1

65 یورو

DELF B2

65 یورو

DELF C1

70 یورو

DELF C2

70 یورو

 

 

 

 

بازدید ها : 68
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY