سه شنبه, 03 مرداد 1396

 

 

DELF تقویم برگزاری کلاس های آمادگی آزمون

 

 

شروع کلاس

 

پایان ثبت نام

 

شروع ثبت نام

 

ساعت کلاس

 

روز کلاس

 

سطح آزمون

 

 

 

7 اسفند 95

 

27/11/95

 

02/11/95

 

18:00 – 19:30

شنبه (شفاهی)

سه شنبه (کتبی)

 

 

 

A1

 

7 اسفند 95

 

27/11/95

 

02/11/95

 

18:00 – 19:30

شنبه (شفاهی)

سه شنبه (کتبی)

 

 

 

A2

 

24 بهمن 95

 

20/11/95

 

02/11/95

 

18:00 – 19:30

یکشنبه (شفاهی)

چهارشنبه (کتبی)

 

 

 

B1

 

 

24 بهمن 95

 

 

20/11/95

 

 

02/11/95

10:00-8:00 (شفاهی)

 

12:30-10:30

(کتبی)

 

 

 

پنج شنبه

 

 

B2

 

 

 

 

  دانشگاه فردوسی مشهدDALF و DELF تقویم آزمون های

سال 1396

پایان

ثبت نام

شروع

ثبت نام

تاریخ آزمون

سطح آزمون

نوع آزمون

 

شماره

 

28 اردیبهشت

26 فرودین

19 و 20خرداد

از A1 تا C2

TP

(همه گروههای سنی)

1

9 آذر

30 مهر

2 و 3 دی

از A1 تا C2

TP

(همه گروههای سنی)

2

 

 

بازدید ها : 1096
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY