پنجشنبه, 30 دی 1395

  دانشگاه فردوسی مشهدDALF و DELF تقویم آزمون های

سال 1396

پایان

ثبت نام

شروع

ثبت نام

تاریخ آزمون

سطح آزمون

نوع آزمون

 

شماره

 

28 اردیبهشت

26 فرودین

19 و 20خرداد

از A1 تا C2

TP

(همه گروههای سنی)

1

9 آذر

30 مهر

2 و 3 دی

از A1 تا C2

TP

(همه گروههای سنی)

2

 

بازدید ها : 119
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY