دوشنبه, 23 مهر 1397

برنامه زمانی مصاحبه شفاهی
آزمون سطح بندی زبان انگلیسی دانشجویان دکتری 30 آذر

محل برگزاری: خیابان احمدآباد، بلوار رضا، نبش رضا 23، ساختمان کالج دانشگاه فردوسی مشهد (نمای سنگ سفید)

(در صورت بروز مشکل با شماره 38802388 تماس بگیرید.)

 

 

ردیف نام خانوادگی نام روز ساعت محل
1 اتحاد کورش شنبه 2 دی 09:00 ساختمان کالج - کلاس 9
2 اسکوهی مائده شنبه 2 دی 09:10 ساختمان کالج - کلاس 9
3 امامیان سیدمحمدرضا شنبه 2 دی 09:20 ساختمان کالج - کلاس 9
4 بهفر مریم شنبه 2 دی 09:30 ساختمان کالج - کلاس 9
5 پورفرح سارا شنبه 2 دی 09:40 ساختمان کالج - کلاس 9
6 پیمانی سمیرا شنبه 2 دی 09:50 ساختمان کالج - کلاس 9
7 خداپرست زهرا شنبه 2 دی 10:00 ساختمان کالج - کلاس 9
8 رجایی مهدی شنبه 2 دی 10:10 ساختمان کالج - کلاس 9
9 رحمت عبدالله شنبه 2 دی 10:20 ساختمان کالج - کلاس 9
10 رحیمی الیاس شنبه 2 دی 10:30 ساختمان کالج - کلاس 9
11 رستگارمنش بهناز شنبه 2 دی 10:40 ساختمان کالج - کلاس 9
12 رضازاده مرتضی شنبه 2 دی 10:50 ساختمان کالج - کلاس 9
13 زینلی زینب شنبه 2 دی 11:00 ساختمان کالج - کلاس 9
14 سروریار احمد احسان شنبه 2 دی 11:10 ساختمان کالج - کلاس 9
15 سعادت نژاد جواد شنبه 2 دی 11:20 ساختمان کالج - کلاس 9
16 سلامه ممدوح شنبه 2 دی 11:30 ساختمان کالج - کلاس 9
17 سلطانیان سلمان شنبه 2 دی 11:40 ساختمان کالج - کلاس 9
18 سلوکی سینا شنبه 2 دی 11:50 ساختمان کالج - کلاس 9
19 سیدی سید محمد رضا شنبه 2 دی 12:00 ساختمان کالج - کلاس 9
20 شجیعی شادی شنبه 2 دی 12:10 ساختمان کالج - کلاس 9
21 شهسواری معصومه شنبه 2 دی 12:20 ساختمان کالج - کلاس 9
22 صاحبی هوس صدیقه شنبه 2 دی 12:30 ساختمان کالج - کلاس 9
23 صادقی حمیدرضا شنبه 2 دی 12:40 ساختمان کالج - کلاس 9
24 صبوری فاطمه یکشنبه 3 دی 09:00 ساختمان کالج - کلاس 9
25 صدقی رضوانی محمدرضا یکشنبه 3 دی 09:10 ساختمان کالج - کلاس 9
26 صنیعی فرزانه یکشنبه 3 دی 09:20 ساختمان کالج - کلاس 9
27 ضیائی علی یکشنبه 3 دی 09:30 ساختمان کالج - کلاس 9
28 طالب پور زهرا یکشنبه 3 دی 09:40 ساختمان کالج - کلاس 9
29 ظریفیان مهدی یکشنبه 3 دی 09:50 ساختمان کالج - کلاس 9
30 عثمانی محمد یکشنبه 3 دی 10:00 ساختمان کالج - کلاس 9
31 فاطمی محسن یکشنبه 3 دی 10:10 ساختمان کالج - کلاس 9
32 قهرمانی نیما یکشنبه 3 دی 10:20 ساختمان کالج - کلاس 9
33 کاظمی محمد ابراهیم یکشنبه 3 دی 10:30 ساختمان کالج - کلاس 9
34 کردی بهاره یکشنبه 3 دی 10:40 ساختمان کالج - کلاس 9
35 کهوند کیومرث یکشنبه 3 دی 10:50 ساختمان کالج - کلاس 9
36 لسانی زینب یکشنبه 3 دی 11:00 ساختمان کالج - کلاس 9
37 محمدی قشلاق فرهاد یکشنبه 3 دی 11:10 ساختمان کالج - کلاس 9
38 محمدیان زهرا یکشنبه 3 دی 11:20 ساختمان کالج - کلاس 9
39 مظفریان سید سعید یکشنبه 3 دی 11:30 ساختمان کالج - کلاس 9
40 مودودی زینب یکشنبه 3 دی 11:40 ساختمان کالج - کلاس 9
41 نیکی ملکی عباس یکشنبه 3 دی 11:50 ساختمان کالج - کلاس 9
42 یعقوبی سید علی یکشنبه 3 دی 12:00 ساختمان کالج - کلاس 9
بازدید ها : 773
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY