شنبه, 31 شهریور 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

 قابل توجه دانشجويان دکتری شرکت کننده در آزمون سطح بندی زبان انگليسی

ورودی 1395

 

برنامه حضور در مصاحبه شفاهی آزمون سطح بندی به شرح پيوست اعلام می گردد. لطفا در صورت تداخل زمان مصاحبه شما با برنامه درسی، برای رفع مشکل از ساعت 8 الی 13 روزهای شنبه و يکشنبه 15 و 16 آبان با شماره 38802388 تماس بگيريد.

محل برگزاری مصاحبه دانشکده ادبيات می باشد

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

برنامه مصاحبه (روز/ ساعت/ مکان)

1

ابراهيمی

ثریا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن دکتر رجایی

2

ابراهیمی فرد

نعیمه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن دکتر رجایی

3

احمدی حسینی

سیدمحمد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن دکتر رجایی

4

احمدی صالح بابری

نادر

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن دکتر رجایی

5

اخلاقی امیری

سروش

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن دکتر رجایی

6

ادیب زاده

مرضیه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن دکتر رجایی

7

ادیبیان

محمدصادق

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن دکتر رجایی

8

اسپو

محسن

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن دکتر رجایی

9

اسعدی

حجت

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن دکتر رجایی

10

اسلامی سبزوار

مرسده

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن دکتر رجایی

11

اصفهانی

سیدامیرحسین

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن دکتر رجایی

12

اصیلی

علی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن دکتر رجایی

13

افشاری مقدم

حسین

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن دکتر رجایی

14

اکبری

محمد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن دکتر رجایی

15

اکبری

محمود

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن دکتر رجایی

16

اکبریان

مجید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن دکتر رجایی

17

اللهی

علیرضا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:40 الی 10:50 / سالن دکتر رجایی

18

اله وردی

صفورا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:50 الی 11:00 / سالن دکتر رجایی

19

امیری

معصومه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:00 الی 11:10 / سالن دکتر رجایی

20

ایران پور

سونیا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:10 الی 11:20 / سالن دکتر رجایی

21

ایلانی

فرشته

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:20 الی 11:30 / سالن دکتر رجایی

22

ایمانی

فاطمه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:30 الی 11:40 / سالن دکتر رجایی

23

بازوبندی

احمد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:40 الی 11:50 / سالن دکتر رجایی

24

بخشعلی زاده بادکی

سمیه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:50 الی 12:00 / سالن دکتر رجایی

25

براتی

مرتضی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن دکتر شریعتی

26

بکایی

منصوره

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن دکتر شریعتی

27

بهرامی نسب

مهسا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن دکتر شریعتی

28

بی غم

مجید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن دکتر شریعتی

29

بیدسرخی

علی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن دکتر شریعتی

30

پورباقر

رقیه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن دکتر شریعتی

31

پورثانی

پریسا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن دکتر شریعتی

32

پورربی

میروحید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن دکتر شریعتی

33

پهلوان

مریم

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن دکتر شریعتی

34

پیروی

فاطمه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن دکتر شریعتی

35

تارین

مجتبی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن دکتر شریعتی

36

تعالی مقدم

ازاده

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن دکتر شریعتی

37

تقی پور

مسلم

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن دکتر شریعتی

38

توکلی قوچانی

فاطمه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن دکتر شریعتی

39

جدیدالاسلامی

سکینه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن دکتر شریعتی

40

جعفرزاده

مینو

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن دکتر شریعتی

41

جعفرنیا

فاطمه سادات

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:40 الی 10:50 / سالن دکتر شریعتی

42

جعفری

مرضیه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:50 الی 11:00 / سالن دکتر شریعتی

43

جلیلیان

احمد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:00 الی 11:10 / سالن دکتر شریعتی

44

جمالی

جواد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:10 الی 11:20 / سالن دکتر شریعتی

45

جمالی

عبداله

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:20 الی 11:30 / سالن دکتر شریعتی

46

جمعه پورهدایت ابادی

سعید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:30 الی 11:40 / سالن دکتر شریعتی

47

جندقی

مریم

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:40 الی 11:50 / سالن دکتر شریعتی

48

جوهری رودی

مجید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:50 الی 12:00 / سالن دکتر شریعتی

49

جهانبازیان

لیلا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:00 الی 12:10 / سالن دکتر شریعتی

50

جهانتیغ

حسنعلی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:10 الی 12:20 / سالن دکتر شریعتی

51

چشمی

حمید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:20 الی 12:30 / سالن دکتر شریعتی

52

حاج احمدی پوررفسنجانی

مژده

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:30 الی 12:40 / سالن دکتر شریعتی

53

حاجری

فرهاد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:40 الی 12:50 / سالن دکتر شریعتی

54

حاجی قاسمی ازغندی

سپیده

روز دوشنبه 17 آبان / ساعت 12:50 الی 13:00 / سالن دکتر شریعتی

55

حبیبی درح

محبوبه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:00 الی 13:10 / سالن دکتر شریعتی

56

حدادی

محمد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:10 الی 13:20 / سالن دکتر شریعتی

57

حسنی

مریم

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:20 الی 13:30 / سالن دکتر شریعتی

58

حسینی

سیدحسن

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:30 الی 13:40 / سالن دکتر شریعتی

59

حسینی

مصطفی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:40 الی 13:50 / سالن دکتر شریعتی

60

حسینی کهنوج

سیدرضا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:50 الی 14:00 / سالن دکتر شریعتی

61

حصاری

سیده اختر

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن فردوسی

62

حقیق

سعیده

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن فردوسی

63

حقیقی

فرزاد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن فردوسی

64

حکیمی

میلاد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن فردوسی

65

حلمی جدید

مهدی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن فردوسی

66

حیدرپور

مهدی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن فردوسی

67

حیدری لتیباری

مینو

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن فردوسی

68

خادم

حمید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن فردوسی

69

خادمی

امیرحسین

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن فردوسی

70

خبازی

ملیحه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن فردوسی

71

خدابنده شهرکی

مهسا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن فردوسی

72

خراسانی

مسعود

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن فردوسی

73

خردمند

بابک

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن فردوسی

74

خلیفه سلطانی

سیدمعین الدین

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن فردوسی

75

خلیلی

مریم

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن فردوسی

76

خمر

نسرین

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن فردوسی

77

خوش طبیعت

لعیا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:40 الی 10:50 / سالن فردوسی

78

خوشاب

علی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:50 الی 11:00 / سالن فردوسی

79

دادخواه

مهدی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:00 الی 11:10 / سالن فردوسی

80

داراپور

زینت

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:10 الی 11:20 / سالن فردوسی

81

دارینی

مرتضی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:20 الی 11:30 / سالن فردوسی

82

داورپناه مقدم

سجاد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:30 الی 11:40 / سالن فردوسی

83

داوری

رضا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:40 الی 11:50 / سالن فردوسی

84

داوری امریی

سیده الهام

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:50 الی 12:00 / سالن فردوسی

85

دربان مقامی

ناصر

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:00 الی 12:10 / سالن فردوسی

86

دودمان

ندا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:10 الی 12:20 / سالن فردوسی

87

ذاکری فرد

فاطمه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:20 الی 12:30 / سالن فردوسی

88

ذوالفقاری

حمید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:30 الی 12:40 / سالن فردوسی

89

ذوالفقاریان

مسعود

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:40 الی 12:50 / سالن فردوسی

90

ربانی

مجید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:50 الی 13:00 / سالن فردوسی

91

رجایی

مهدی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:00 الی 13:10 / سالن فردوسی

92

رجبی جاغرق

مجید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:10 الی 13:20 / سالن فردوسی

93

رجحانی

عماد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:20 الی 13:30 / سالن فردوسی

94

رحم دل

محسن

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:30 الی 13:40 / سالن فردوسی

95

رحیلی خراسانی

لیلا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:40 الی 13:50 / سالن فردوسی

96

رحیم نیا

رسول

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:50 الی 14:00 / سالن فردوسی

97

رحیمی

معصومه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن دکتر رجایی

98

رسن

عباس

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن دکتر رجایی

99

رشیدی

محمد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن دکتر رجایی

100

رضازاده

نجمه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن دکتر رجایی

101

رضایی

حمیدرضا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن دکتر رجایی

102

رضاییان

مجتبی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن دکتر رجایی

103

رضوی

سیدایمان

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن دکتر رجایی

104

رفیعی

فهیمه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن دکتر رجایی

105

رمضانی

رضا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن دکتر رجایی

106

روحی

رامین

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن دکتر رجایی

107

روحی گل خطمی

محسن

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن دکتر رجایی

108

رودی

معصومه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن دکتر رجایی

109

زارعی

نسیبه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن دکتر رجایی

110

زمانی

محمدحسین

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن دکتر رجایی

111

زندوی فرد

ژاله

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن دکتر رجایی

112

زنگنه

جواد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن دکتر رجایی

113

زنگی ابادی

محمدعلی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:40 الی 10:50 / سالن دکتر رجایی

114

زنگی ابادی

فخری

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:50 الی 11:00 / سالن دکتر رجایی

115

ساقی

اکرم

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:00 الی 11:10 / سالن دکتر رجایی

116

سالارمهراباد

امیر

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:10 الی 11:20 / سالن دکتر رجایی

117

سبزی

جواد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:20 الی 11:30 / سالن دکتر رجایی

118

ستوده نیاکرانی

ابراهیم

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:30 الی 11:40 / سالن دکتر رجایی

119

سجادی

سیدمهدی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:40 الی 11:50 / سالن دکتر رجایی

120

سخدری

جلال

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:50 الی 12:00 / سالن دکتر رجایی

121

سعیدان

علی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:00 الی 12:10 / سالن دکتر رجایی

122

سعیدیان

مهرداد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:10 الی 12:20 / سالن دکتر رجایی

123

سلاجقه تذرجی

مریم

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:20 الی 12:30 / سالن دکتر رجایی

124

سلحشور

بتول

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:30 الی 12:40 / سالن دکتر رجایی

125

سلطانی

سید رضا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:40 الی 12:50 / سالن دکتر رجایی

126

سلماسی

ریحانه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:50 الی 13:00 / سالن دکتر رجایی

127

سلوکی

سینا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:00 الی 13:10 / سالن دکتر رجایی

128

سنچولی

ابوالفضل

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:10 الی 13:20 / سالن دکتر رجایی

129

سیدی بادلی

سیدمحمدرضا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:20 الی 13:30 / سالن دکتر رجایی

130

شاکرمی

نعمت

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:30 الی 13:40 / سالن دکتر رجایی

131

شاه ولی

میلاد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:40 الی 13:50 / سالن دکتر رجایی

132

شریف زاده اقدم

ابراهیم

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:50 الی 14:00 / سالن دکتر رجایی

133

شریفی حشمت اباد

حمید

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن دکتر شریعتی

134

شفیع زاده برمی

سمانه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن دکتر شریعتی

135

شمسی گوشکی

فاطمه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن دکتر شریعتی

136

شنوایی زارع

اکرم

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن دکتر شریعتی

137

شهسواری

علی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن دکتر شریعتی

138

شهسواری گوغری

حامد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن دکتر شریعتی

139

صابری

ایمان

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن دکتر شریعتی

140

صداقت نژاد

مه سیما

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن دکتر شریعتی

141

صفری

اعظم

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن دکتر شریعتی

142

صنعتی

شیوا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن دکتر شریعتی

143

طالبی

فاطمه کبری

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن دکتر شریعتی

144

طاهری

ازاده

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن دکتر شریعتی

145

طباطبایی قمشه

سیدامین

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن دکتر شریعتی

146

طبسی

سیده سکینه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن دکتر شریعتی

147

طوسی

صهبا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن دکتر شریعتی

148

طهرانیان

ارمین

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن دکتر شریعتی

149

عامل زاده

محمدرضا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:40 الی 10:50 / سالن دکتر شریعتی

150

عبداللهی

احمدرفیع

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:50 الی 11:00 / سالن دکتر شریعتی

151

عبداللهی

احمدسعید

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:00 الی 11:10 / سالن دکتر شریعتی

152

عبداله زاده

سمیه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:10 الی 11:20 / سالن دکتر شریعتی

153

عشاق

مهدی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:20 الی 11:30 / سالن دکتر شریعتی

154

علایی

ریحانه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:30 الی 11:40 / سالن دکتر شریعتی

155

علی پور

زهرا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:40 الی 11:50 / سالن دکتر شریعتی

156

علیپور شورک توکانلو

زینب

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:50 الی 12:00 / سالن دکتر شریعتی

157

علیزاده

توحید

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:00 الی 12:10 / سالن دکتر شریعتی

158

علیزاده دولت ابادی

لیدا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:10 الی 12:20 / سالن دکتر شریعتی

159

عیلامی رودمعجنی

معصومه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:20 الی 12:30 / سالن دکتر شریعتی

160

غلامی

جواد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:30 الی 12:40 / سالن دکتر شریعتی

161

غیوربلورفروشان

مهدیه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:40 الی 12:50 / سالن دکتر شریعتی

162

فاضل

فروغ

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:50 الی 13:00 / سالن دکتر شریعتی

163

فامیل دردشتی

سعید

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:00 الی 13:10 / سالن دکتر شریعتی

164

فتحی مهر

محمدرضا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:10 الی 13:20 / سالن دکتر شریعتی

165

فرخی

فاطمه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:20 الی 13:30 / سالن دکتر شریعتی

166

فرهادی

معصومه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:30 الی 13:40 / سالن دکتر شریعتی

167

فریاد

الیاس

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:40 الی 13:50 / سالن دکتر شریعتی

168

فضلی

لیلا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:50 الی 14:00 / سالن دکتر شریعتی

169

فنایی شیخ الاسلامی

احمد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن فردوسی

170

فیاض

مهدی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن فردوسی

171

فیض ابادی

حسین

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن فردوسی

172

قاسمی

زینب

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن فردوسی

173

قامتی شیلگانی

مریم

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن فردوسی

174

قدرتی

لادن

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن فردوسی

175

قربان زاده بجستانی

معصومه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن فردوسی

176

قریب

قاسم

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن فردوسی

177

قهرمانی نیک

رقیه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن فردوسی

178

کارگر

حسن

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن فردوسی

179

کازرونی زند

بهناز

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن فردوسی

180

کاظم زاده

عماد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن فردوسی

181

کامران طرقی

فرشته

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن فردوسی

182

کریم پور

سعید

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن فردوسی

183

کریمی

سهراب

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن فردوسی

184

کشیک نویس رضوی

سیدکمال

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن فردوسی

185

کفاش زاده

علی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:40 الی 10:50 / سالن فردوسی

186

کلانه

سمیه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:50 الی 11:00 / سالن فردوسی

187

کمالی

بهناز

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:00 الی 11:10 / سالن فردوسی

188

کوهستانی

کیمیا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:10 الی 11:20 / سالن فردوسی

189

کیانپور

سمانه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:20 الی 11:30 / سالن فردوسی

190

کیانی زاده

نسرین

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:30 الی 11:40 / سالن فردوسی

191

گرانپایه

علی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:40 الی 11:50 / سالن فردوسی

192

گل

علیرضا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:50 الی 12:00 / سالن فردوسی

193

گل محمدی

محمد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:00 الی 12:10 / سالن فردوسی

194

لسانی

زینب

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:10 الی 12:20 / سالن فردوسی

195

لعل شاطری

مصطفی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:20 الی 12:30 / سالن فردوسی

196

محدث زاده

میلاد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:30 الی 12:40 / سالن فردوسی

197

محرری

ندا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:40 الی 12:50 / سالن فردوسی

198

محمدعینی

علی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:50 الی 13:00 / سالن فردوسی

199

محمدی

حامد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:00 الی 13:10 / سالن فردوسی

200

محمدی

فهیمه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:10 الی 13:20 / سالن فردوسی

201

محمدی

مرتضی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:20 الی 13:30 / سالن فردوسی

202

محمودی

زهرا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:30 الی 13:40 / سالن فردوسی

203

مرادی نورابادی

محمد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:40 الی 13:50 / سالن فردوسی

204

مرتضوی

سیدمسعود

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:50 الی 14:00 / سالن فردوسی

205

مرتضی پور

حمیدرضا

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن دکتر رجایی

206

مزینانی

میترا

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن دکتر رجایی

207

مشارموحد

علی

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن دکتر رجایی

208

مظفری

زهرا

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن دکتر رجایی

209

معصومی جشنی

مهدی

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن دکتر رجایی

210

معلم بنهنگی

فاطمه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن دکتر رجایی

211

مکی

سیده زهرا

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن دکتر رجایی

212

ملکیان

مهدی

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن دکتر رجایی

213

منصوری ماتک

احمد

روزچهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن دکتر رجایی

214

موسوی

سیدجواد

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن دکتر رجایی

215

موسوی

مریم

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن دکتر رجایی

216

موسوی بایگی

سیده فاطمه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن دکتر رجایی

217

موسوی مهر

سیدمحمدحسن

روزچهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن دکتر رجایی

218

مومنی

محمد

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن دکتر رجایی

219

مهدوی خواه

مهدی

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن دکتر رجایی

220

مهرافروزمایوان

محمود

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن دکتر رجایی

221

مهرورز

طاهره

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:40 الی 10:50 / سالن دکتر رجایی

222

میرچولی

علی

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن دکتر شریعتی

223

میرزامحمدی

صبورا

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن دکتر شریعتی

224

میرزایی

مجتبی

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن دکتر شریعتی

225

میرسالاری

گلناز

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن دکتر شریعتی

226

میرکریمی

سیدحمید

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن دکتر شریعتی

227

نبوی

سیده مهتاب

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن دکتر شریعتی

228

نجف زاده

علی

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن دکتر شریعتی

229

نجمی

فاطمه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن دکتر شریعتی

230

نداف سنگانی

مهوش

روزچهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن دکتر شریعتی

231

نژادسلیمانی

حمید

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن دکتر شریعتی

232

نقی پور دهکردی

پگاه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن دکتر شریعتی

233

نوری

نسیبه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن دکتر شریعتی

234

نیازی

زهره

روزچهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن دکتر شریعتی

235

واحدی نوایی

اوا

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن دکتر شریعتی

236

واعظ طبسی

علی

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن دکتر شریعتی

237

وامق شاهی

بی بی ملیحه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن دکتر شریعتی

238

وفادوست

نجمه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:40 الی 10:50 / سالن دکتر شریعتی

239

وفایی

اعظم

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن فردوسی

240

وقاری زمهریر

زهرا

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن فردوسی

241

وکیلی

جواد

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن فردوسی

242

وکیلی قرطاول

معصومه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن فردوسی

243

هاتفی

محدثه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن فردوسی

244

هاشمی جوزدانی

محبوبه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن فردوسی

245

هراتیان

صابر

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن فردوسی

246

همتی

سهیل

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن فردوسی

248

هنرمند

اتوسا

روزچهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن فردوسی

249

ياحقی

الهه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن فردوسی

250

ياقوتی نیت

فرشاد

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن فردوسی

251

يگانه مقدم

عاطفه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن فردوسی

252

يوسف زاده خيابانی

مریم

روزچهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن فردوسی

253

يوسفی

فاطمه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن فردوسی

254

يوسفی

حسن

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن فردوسی

255

يوسفی سورانی

لیلا

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن فردوسی

 

بازدید ها : 1026
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY