شنبه, 31 شهریور 1397

قابل توجه دانش پذيران متقاضی رشته زبان و ادبيات فرانسه:

با توجه به مشکلی که در سيستم انتخاب واحد اين رشته به وجود آمده و متاسفانه تاکنون برطرف نشده است، ضروری است اين فرآيند به صورت حضوری انجام شود. لذا خواهشمند است برای انتخاب واحد براساس برنامه زير عمل نماييد.

  • شهريه ثابت دوره  به مبلغ 375000 (سیصد و هفتاد و پنج هزار) ريال را به حساب شماره 425304283 بانک تجارت شعبه پرديس، به نام عوايد اختصاصی کالج دانشگاه واريز نماييد.
  • فيش واريزی را حدکثر تا پايان وقت اداری روز سه شنبه 22 مهر ماه به دفتر کالج دانشگاه واقع در سازمان مرکزی- طبقه سوم- دست راست- اتاق شماره 437 تحويل دهيد.
  • فرم ثبت نام را تکميل نماييد.

توجه: 6 واحد دروس پيش نياز برای اين ترم در نظر گرفته شده است. کسانی که با زبان فرانسه آشنايي دارند، ضروری است در جلسات اول شرکت نموده و سپس در صورت معرفی مدرس مربوطه از شرکت در دوره اين ترم، معاف خواهند بود.

شماره تماس کالج دانشگاه: 38802388 و 38802354

برنامه کلاسی به شرح ذيل می باشد:

نام درس: بيان شفاهی مقدماتی (6 واحد)

مدرس: سرکار خانم فکور معنوی

زمان برگزاری: چهارشنبه ها   18- 16     پنجشنبه ها    19-15

محل برگزاری: دانشکده علوم رياضی- چهارشنبه ها کلاس 9 و پنجشنبه ها کلاس 9

 

بازدید ها : 2444
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY