جمعه, 25 آبان 1397

پیام رییس کالج :

آنچه امروز در تعيين جايگاه و اهميت دانشگاه بيش از گذشته نقش کليدی دارد، سرعت و توان پاسخگوئي دانشگاه نسبت به نيازهاي به روز جامعه است. در دنياي کنوني همپائي و همراهي دانشگاه ها با تحولات و تغييرات سريع ضروريات و نيازهاي جامعه انساني، ايجاب مي کند که دانشگاه ها ساز و کار لازم براي ايجاد حوزه هاي فناور و کاربردي، که مبدل دانش نظري به عرصه هاي عملي مي باشند را فراهم آورند. از آنجا که سکان دار ترويج و گسترش توليدات کاربردي در دانشگاه ها، عرصه آموزش است، لذا اين مهم جزء رسالتهاي سياستگذاري در بخش آموزش عالي دانشگاهي خواهد بود و در اين حوزه، کالج دانشگاه با مأموريت تأمين نيازهاي آموزش عالی آزاد جامعه، سازمان‌ها و صنعت به انجام اين رسالت در دانشگاه مي پردازد.

کالج دانشگاه با بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي علمي و عملي دانشگاه بزرگ فردوسي تلاش دارد تا از طريق ايجاد فرصت براي دسترسي همه آحاد جامعه به آموزش عالي، ارتقاء و به روز رسانيِ دانشِ کاربردي همه بخشها، اعم از سازمانها، نهادها، صنايع، ادارات و نيز شهروندان گرامي را در صدر وظايف خود قرار دهد. از اين رو با کمک اساتيد و صاحب نظران داخل و خارج از دانشگاه و با مطالعه نيازها و دغدغه هاي جامعه يا بنا به خواست سازمانها و صنايع نسبت به تشکيل کميته هاي کارشناسي و پس از آن طراحي و ارائه انواع آموزشها در قالب کارگاه، سمينار، همايشهاي يک يا چند روزه و نيز دوره هاي کوتاه مدت يا بلند مدت اقدام مي نمايد. کالج دانشگاه فردوسي مشهد اميد دارد تا از اين رهگذر بتواند در به انجام رساندن يکي از وظايف سنگين دانشگاه در قبال جامعه جامه عمل پوشانده و در دسترسي همه آحاد جامعه در کسب آموزش عالي با رويکرد کاربردي گام مؤثری بردارد، انشاء ا... .

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY